Brugpraat juli 2012

9 juli 2012

Alle politieke fracties in Provinciale Staten, en wij met hen, worden door CDA gedeputeerde Bond al maanden aan het lijntje gehouden. Vanaf oktober vorig jaar wordt de behandeling van het windbeleidskader voor de provincie Noord-Holland met daarin het voor ons zo belangrijke Megawindturbineplan “Jan van Kempen” telkens weer op de lange baan geschoven.

Gedeputeerde Staten hebben ons schriftelijk beloofd eind juni openheid van zaken te geven. Helaas heeft men ook die kans voorbij laten gaan.

We waren helemaal klaar voor de behandeling in de commissievergadering Ruimte en Milieu op 2 juli jl.

In een gesprek met de verantwoordelijk “beleidsadviseur Wind op Land” Hr. Roodenburg werd aan Riet Dapper verzekerd dat er niet over wind-op-land zou worden gesproken in die vergadering. Zoals hij zei lukt het niet om overeenstemming te krijgen tussen de verschillende partijen en Gedeputeerde Staten wachten liever beslissingen van het rijk af. Beiden hebben elkaar een prettige vakantie gewenst in het (bij Riet Dapper) vertrouwen dat het onderwerp pas op z’n vroegst in het najaar zou worden besproken.

Echter, bij het uitpluizen van de agenda van die vergadering ontdekten wij dat één van de agendapunten “Evaluatie structuurvisie Noord Holland 2040” ons wel degelijk aangaat. In de structuurvisie staat een heel bedreigend zinnetje met betrekking tot wind-op-land. Namelijk dat men wil uitbreiden van 430MW naar 600MW extra. Dat betekent dat de Structuurvisie niet overeenkomt met het coalitieakkoord waarin staat dat men op land geen uitbreiding van windenergie wil. De nieuwe coalitie VVD – PvdA – D66 – CDA zet alleen nog in op wind-op-zee. Bij het evalueren van deze structuurvisie moet dit zinnetje er volgens ons dus uit!

De gezamenlijke werkgroepen uit de Zijpe en Anna Paulowna en Stichting KPO de Zijpe hebben op 2 juli jl. toch maar weer een groepje afgevaardigden naar de vergadering in Haarlem gestuurd. Riet Dapper vertegenwoordigde daar Werkgroep Polder F.

Edwin van Stam uit Anna Paulowna heeft namens hen ingesproken.

Opvallend was dat de “beleidsadviseur Wind-op-land” Hr. Roodenburg er toch ook was. Even oogcontact met elkaar was voor Riet Dapper en hem genoeg om hem te laten voelen dat we het snappen. De particuliere burgers worden bedonderd waar we bij zitten.

Dat besef werd tijdens de vergadering nog eens benadrukt doordat het hele inspreekverhaal van Edwin van Stam over windturbines en de onaanvaardbare overlast daarvan, en dat die uitbreiding van MW’s niet overeenkomt met het coalitieakkoord, door een ieder systematisch werd doodgezwegen. Het was immers slechts een evaluatie. Met het grote gevaar dat dat ene zinnetje over die uitbreiding van MW’s ongemerkt gewoon in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 blijft staan, zelfs terwijl het coalitieakkoord anders vermeldt.

Als dan later eindelijk het windbeleidskader zal worden behandeld kan men zeggen dat die uitbreiding nou eenmaal in de Structuurvisie staat.

We weten het weer: Politiek stinkt!

Toch gaan we door de politiek te beïnvloeden. En op 2 juli heeft men weer gezien dat heel weinig ons ontgaat. We gaan hierover de fracties weer benaderen. Men is voorlopig nog niet uit geëvalueerd.

Half juni heeft Henno Dasselaar van Stichting KPO een Deens rapport naar Gedeputeerde Staten gestuurd, waarin hele nieuwe feiten aan het licht komen over het laagfrequent geluid veroorzaakt door windturbines. Hierdoor is de regelgeving in Denemarken inmiddels drastisch veranderd. De afstand tot woningen moet daar groter.

Naar aanleiding van dit rapport heeft men ook in Maastricht aan een gepland megawindturbinepark niet langer medewerking verleend. Het is dus belangrijk dat ook in Nederland de wettelijke geluidsnorm die sinds 2011 zo dramatisch versoepeld is waardoor de omwonenden zwaar gedupeerd zijn weer strenger wordt.

Het Nationaal Kritisch Platform Windenergie heeft vorige week een brief gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer. Deze brief hebben Werkgroep Polder F en de andere werkgroepen in de Zijpe en Anna Paulowna mee ondertekend.

Deze brief behandelt puntsgewijs de verschillende aanpassingen in de Nederlandse wet waardoor het inmiddels heel gemakkelijk is geworden voor projectontwikkelaars om de particuliere burger bevolking van het platte land volledig te negeren.

Wij vragen goed onderbouwd deze aanpassingen terug te draaien.

Want, ook al beweren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dat men nu alleen inzet op wind-op-zee, de nieuwe plannen voor wind-op-land in Noord-Holland vliegen ons om de oren.

Pas op: Ook in het verslag van de laatste ledenvergadering van Stichting Kennemerwind die nog steeds het Plan “Jan van Kempen” op de rol hebben, werd al beschreven dat men in gesprek gaat met Electrabel, zodat men gezamenlijk een plan kan ontwikkelen van meer dan 100 MW en zo ook de Provincie kan omzeilen en rechtstreeks via het Rijk vergunning kan krijgen. Immers, ook hen duurt het inmiddels te lang.

Dat betekent dat de gehele afstand langs de westkant van de Grote Sloot van Zijpersluis tot Oudesluis in beslag zal worden genomen door ca. 20 enorme turbines van meer dan 100m. hoog. Alle bewoners van die streek zullen ze gaan zien en horen, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd weer….woesh…woesh…..woesh. Huizen onverkoopbaar, nooit meer slapen met open raam, nooit meer buiten in je eigen tuin studderen of op het terras zitten.

En waar blijven we dan met een Gemeente die in 2010 een windnotitie aannam waarin duidelijk staat dat megaturbines binnen de gemeente niet meer welkom zijn, en een Provinciebestuur dat keurig na de laatste verkiezingen met in achtneming van de stemmende burgers een akkoord heeft gesloten waarin men geen uitbreiding van wind-op-land wil, alleen nog parken in zee.

Kortom.. Ooit komt dit onderwerp op de agenda, en dan hebben we onze achterban nodig.
Help ons dit tegen te houden.

Onze leus blijft GENOEG = GENOEG

Werkgroep Polder F

(Han Hirschman, Riet Dapper, Diana Veenstra, Aad Kramer)

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.