Gemeenteraad Schagen 24 maart 2015

1674331_1424784767928_overzichtlocatie

1674331_1424784864360_R068224ag00002tdrslagschaduw

1674331_1424784841811_R068224ag00003tdrakoestischonderzoek

Bouwaanvraag vervanging windturbine Grote Sloot 158

 

 

 

Betreft: Inspreken vergadering Gemeenteraad m.b.t. illegale windturbine Grote Sloot 158

Geachte gemeenteraad en college van B & W gemeente Schagen

Via omwonenden van de illegale windturbine Grote Sloot 158 hebben wij kennis genomen van bouwaanvraag voor het vervangen van een windturbine. Ook hebben wij begrepen dat de omwonenden zijn uitgenodigd voor een gesprek op 1 april 2015.


De geschiedenis van de illegale windturbine heeft een verleden van ruim tien jaar. In die tijd zijn er vele rechtszaken gevoerd, als ook beroepszaken, veelal geïnitieerd door de gemeente in samenwerking met de exploitant. Deze zaken zijn uitgemond in onherroepelijke uitspraken.

We willen graag drie belangrijke constateringen aanhalen.

 • De meervoudige kamer van de rechtbank in Alkmaar deed op 3 december 2013 uitspraak naar aanleiding van de weigering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om een ‘verklaring van geen bezwaar’ af te geven.
  (Zaaknr. ALK 13/378 en 13/379 Rechtbank Noord-Holland)________________De Raad van State stelde Gedeputeerde Staten in haar uitspraak van 14 januari 2015 volledig in het gelijk en bevestigde daarmee het vonnis van de rechtbank. De illegale turbine moest binnen een maand worden verwijderd.__________________________

  Onder overweging punt 15 van de Rechtbank staat, dat: 

  ‘… het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de mening is toegedaan dat de belangen van de omwonenden die overlast ervaren  van de windturbine dienen te prevaleren boven de financiële belangen van de eigenaar van de turbine. 

  De rechtbank vindt deze overweging niet onredelijk.’ 

 • Tijdens een recent verkiezingsdebat waren de meeste politieke fracties van de Provinciale Staten Noord-Holland aanwezig. Iedereen (inclusief de vele aanwezigen op de publieke tribune) was van mening dat burgers en omwonenden een veel te zwakke onderhandelingspositie m.b.t. windenergie hebben en dat dit verbeterd moet worden.


 • Een veelzeggend feit is ook dat alle rechtszaken die in de periode vanaf 2006 met betrekking tot nr. 158 zijn gevoerd in het voordeel van de omwonenden zijn uitgesproken.
  In december 2014 is er opnieuw een aanvraag gedaan voor het vervangen van een windturbine op Grote Sloot 158 en de gemeente heeft aangegeven dat deze aanvraag waarschijnlijk ook goedgekeurd zal worden. Tegelijkertijd heeft Wethouder Beemsterboer aangegeven dat hij niet weer tien jaar lang een juridische procedure wil gaan voeren. Wij constateren dat het gaat om een ‘vervanging’ van een windturbine die niet eens gebouwd is. Hoe je een niet bestaande windturbine kunt ‘vervangen’ is ons een raadsel. Deze  tegenstrijdigheid is al reden genoeg voor een grondige heroverweging.Gezien de voorgeschiedenis waaruit blijkt dat de gemeente Schagen door diverse rechtscolleges in alle gevallen in het ongelijk is gesteld en de jongste uitspraken van rechtbank en Raad van State, en de opvatting van zowel Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als Provinciale Staten van Noord-Holland, dat de belangen van omwonenden veel zwaarder moeten wegen, dan de belangen van een enkele exploitant, is het nu noodzakelijk om deze casus door een onafhankelijke deskundige te laten beoordelen. Wij zien bij grote voorkeur dat de gemeente Schagen, in overleg en inspraak van de omwonenden, een dergelijke deskundige aanstelt die de nieuwe aanvraag gaat beoordelen en daarover een bindend advies uitbrengt.

  Wij doen een dringend beroep op u als gemeenteraad om het college te doen bewegen een externe deskundige een second opinion uit te laten voeren waarbij de omwonenden worden betrokken bij de uiteindelijke keuze. Een motie met een dergelijke strekking zou hiervoor een middel kunnen zijn. Het ziet er naar uit dat het college deze motie zal aanvaarden, nu ze zelf heeft aangegeven niet weer een periode van tien jaar tijd, geld en energie te willen besteden aan meerdere juridische procedures in deze zaak.

  Daarnaast willen wij graag even stilstaan bij het voorstel van wethouder Beemsterboer om op 1 april 2015 een bijeenkomst te organiseren over casus “158”. In het algemeen is een dialoog aangaan met de diverse partijen een zeer goed initiatief. Echter, alleen maar terugkijken op het verleden is niet voldoende. Praten over de toekomst is in deze zaak wellicht nog belangrijker voor omwonenden. Wij stellen voor dat u samen met omwonenden een agenda maakt met relevante bespreekpunten.

  Als er nu of later nog vragen zijn hoor ik deze graag.

  Bedankt voor uw aandacht, 

  Vriendelijke groet,

  Henno Dasselaar

 • www.nlvow.nl
 • info@nlvow.nl06-30919195

   

   

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.