Noord-Holland

@MinPres @vvdnh @PvdAnh Provincie Noord-Holland wil overlastgevende #windturbines saneren die wel aan de norm voldoen. Blijkbaar voldoet de norm dus niet!

 Herstructurering  Windturbines Noord-Holland

Provinciale staten van Noord-Holland worstelen met de plaatsing van windturbineparken. Naast de Wieringermeer wordt er gezocht naar nog meer lokaties. Helaas lijkt het plan voor herstructuren totaal te mislukken. Dat komt omdat de norm voor windtubine plaatsing ontoelaatbare hinder oplevert.

Op 17 April 2014 hebben de initiatiefnemers meerdere nieuwe windturbine parken plannen openbaar gemaakt. Voor de regio Schagen hebben NUON, GDF SUES en Wolf Nederland plannen. Meer informatie van NUON, GDF SUEZ, Eneco, Windmolens Groetpolder, De Wolf Windenergie:

 Lees onderstaande inspreektekst van dhr Buitendijk en dan begrijpt u het duivelsdilemma waar de bestuurders van Noord-Holland mee te maken hebben.

Windturbines Noord-Holland

De notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap in de milieu effect rapportage (MER) procedure en schetst de kaders waarbinnen het plan-mer onderzoek wordt uitgevoerd. De concept N0titie reikwijdte en detailniveau wordt openbaar gemaakt en gedurende 6 weken ter inzage gelegd en er wordt gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen. (voor wat het waard is) Er worden informatieavonden gehouden:

  • Schagen        dinsdag     24 juni 2014
  • Velsen          woensdag  25 juni 2014
  • Medemblik donderdag  26 juni 2014.

Daarnaast vindt (ambtelijk) overleg plaats met de direct betrokken gemeenten. De Commissie MER wordt om advies gevraagd.

Meer informatie over de beleidsplannen voor plaatsing van windturbines in Noord-Holland

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Duurzame-energie/Wind/Wind-op-Land/Publicaties.htm

 

 

 

 

Door in te zetten op de herstructurering van solitaire windturbines en verouderde lijnopstellingen zal het opgesteld vermogen in tegenstelling tot de afspraken in het coalitieakkoord verdubbelen. Vanaf nov-dec 2013 tot eind 2014 volgt de discussie over dit uitgangspunt. Hier vindt u de basis voor dit onderwerp. Windenergie in Noord-Holland.

Ontwerp-projectplan-2

 

 

 

 

 

Wind ( januari 2013)

Geen nieuwe windmolens meer in de provincie. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stellen Provinciale Staten voor daar definitief toe te besluiten.

Uitzondering op het nieuwe beleid is het Windplan Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon. Dit plan valt onder de Rijkscoördinatieregeling en zal nog wel volledig worden uitgevoerd. Op deze manier voldoet de provincie aan de met het Rijk gemaakte afspraak over het opwekken van 430Mw aan duurzame energie. De provincie staat de vervanging van verouderde windturbines nog wel toe, maar dan moeten de nieuwe molens van hetzelfde vermogen zijn. De provincie Noord-Holland is op dit moment, samen met de provincie Flevoland, koploper op het gebied van windenergie.

Windenergie heeft in de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt, van een solitaire windturbine op het boerenerf met een ashoogte van rond de 25 meter en een vermogen van 25kW, tot moderne machines met een ashoogte van 70 tot 120 meter, een rotordiameter van 40 tot 90 meter en een vermogen van gemiddeld 2 tot 3MW. Deze ontwikkeling vraagt volgens de provincie om een zorgvuldige afweging van het belang van een duurzame energievoorziening, met het belang van kwaliteit van de leefomgeving, landschap en cultuurhistorie, ecologie en aardkundige waarden. De provincie zet daarom in op andere vormen van duurzame energie, zoals wind op zee, biomassavergassing, duurzaam bouwen en zonne-energie.

In het coalitieakkoord van april 2011 was afgesproken dat er geen nieuwe windmolens meer bij zouden komen. Daarna is gekeken op welke manier invulling kon worden gegeven aan de ambities in het akkoord. In juli van dit jaar namen Provinciale Staten reeds een voorbereidingsbesluit om, in de aanloop naar de wijziging van het beleid, de huidige planologische situatie voor maximaal een half jaar te bevriezen. Daardoor kwam de vergunningverlening al stil te liggen.

De nieuwe beleidsregels zullen worden opgenomen in de provinciale ruimtelijke verordening van de structuurvisie. De regels worden na behandeling in de commissie Ruimte en Milieu van Provinciale Staten op 13 september vier weken ter inzage gelegd. De planning is dat het nieuwe beleid voor het einde van het jaar definitief door Provinciale Staten wordt vastgesteld.

Wijziging Provinciale Structuurvisie per 22 januari 2013

Per 22 januari is herziening van de provinciale Structuurvisie een formeel gewijzigd. In de gewijzigde structuurvisie is de Wieringermeer aangewezen als concentratiegebied voor grootschalige windturbines. Lees hier meer informatie Structuurvisie NH 22 januari_2013 

Meer informatie over het besluit voor een algemene windmolenstop in de provincie Noord-Holland is hier te lezen.

Provincie NH maakt in een Voorbereidingsbesluit de bouw van nieuwe windmolens  niet meer mogenlijk. Dit is de uitvoering van het coalitieakkoord van Provincie Noord holland. Ingediende plannen worden echter nog gewoon behandeld. Het is de vraag om welke ingediende plannen het gaat. Vragen Nunes Vergunningen Wind op Land[1] Initiatiefnemers hebben ruim een jaar de tijd gehad om nieuwe plannen in te dienen. Waarom heeft het zo lang geduurt  voordat dit voorbereidingsbesluit is genomen?…………………………….

Voor de provincie Noord-Holland is een structuurvisie vastgesteld die richting geeft aan de ruimtelijke ontwikkelingen voor de lange termijn. Grootschalige windenergie heeft een zeer grote impact op de ruimtelijke ontwikkeling en is daarom ook opgenomen in de structuurvisie. Het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland heeft een coalitieakkoord geformuleerd waarin geen ruimte is voor windenergie.

Dit coalitieakkoord staat  haaks op het beleid dat is geformuleerd in de structuurvisie en verdient daarom aanpassing.  Voor alle duidelijkheid  hebben wij het onderwerp windenergie uit de structuurvisie gelicht en naast het coalitieakkoord geplaatst. Wij komen maar tot één conclusie: De structuurvisie moet op korte termijn worden herzien of er worden politieke beloften gedaan die niet worden nagekomen! Structuurvisie versus Coalitieakkoord

Op 14 februari heeft Provinciale Staten een amendement aangenomen waarin is opgenomen dat een (nieuwe) windmolen niet mag leiden tot (meer) overlast. Een nobel streven, maar met de huidige ruime landelijke normen niet realistisch. Volgens de huidige normen is een percentage van 9 % ernstig gehinderden binnenshuis acceptabel. Amendementen 14 febr 2011

In het uitvoeringsprogramma  Windenergie Noord Holland 2011 is omschreven waar grootschalige windenergie zal worden gerealiseerd. De Kop van Noord-Holland en West-Friesland zijn aangewezen als concentratiegebied voor grootschalige windenergie.

Begin 2012. De eerste contouren van een nieuw beleid tav grootschalige windenergie. De provincie verlegt haar koers op het gebied van duurzame energie en kiest voor vormen van duurzame energie die de beste kansen bieden voor de Noord-Hollandse economie.Koersdocument Duurzame Energie def versie[1]

Deze vormen van duurzame energie zijn: offshore windenergie, biomassavergassing en duurzaam bouwen. Wat het betekent voor windenergie op land……………………..Dat blijft een vraagteken. Na de zomer van 2012 zal het windplan voor Noord Holland aan gedeputeerde staten en Provinciale staten worden angeboden. Meer info hierover in de rubriek ‘berichten”