Welkom op de website van Platform Windenergie de Zijpe

Het laatste nieuws kunt u hier vinden.

Teken hier de petite waarin wij verzoeken om meer aandacht voor betere inpassing en regelgeving voor windturbines op land/binnen de 12 mijls zone. Burgers moeten meer worden betrokken. Bij de realisatie van windenergie moet het risico door investeerder worden gedragen en niet afgewenteld via subsidie op de bevolking. Deze  petitie zullen wij op 24 april 2014 aanbieden aan minister Kamp en Schultz-Verheagen

Windenergie in Noord-Holland

In de Wieringermeer werkt de provincie Noord-Holland aan de plaatsing van één van de grootste windturbine parken van Nederland. Buiten de Wieringermeer wordt er ook gezocht naar nog eens circa acht grote windparken van minimaal 6 turbines. De discussie waar deze parken moeten komen wordt zowel binnen het provinciebestuur als daarbuiten gevoerd. Volg deze discussie via www.windnetwerk.nl  Ook in de regio van Kop van Noord-Holland zijn er genoeg exploitanten met concrete plannen. De provincie heeft een kaart gepubliceerd waarop te zien is welke lokaties daarvoor in aanmerking komen. Wij zullen pleiten voor primaire betrokkenheid van omwonenden en een transparant en eerlijk proces. 

  

 
Op 17 april 2014 zullen circa 50 initiatiefnemers hun plannen toelichten tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis.
Stichting kritisch Platform Ontwikkeling Zijpe is hier ook aanwezig.
 
Hieronder ziet u enkele van de plannen:

 

Plannen Windunie Eneco Nuon

 
 
 

 

 

 

 

 

Visie windturbine parken Vereniging Windturbine eigenaren Noord-Holland 

Uit een eerste ruimtelijke inventarisatie blijkt dat in de Kop van Noord-Holland (exclusief Wieringermeer) 4 lange lijnen van enkele tientallen molens gerealiseerd kunnen worden. Wij zijn ons ervan bewust dat ons initiatief niet direct in lijn is met het huidige voorstel van het provinciale bestuur. Maar het belangrijkste argument van de provincie om in Noord-Holland (buiten de Wieringermeer) niet meer MW toe te staan is het veronderstelde ontbreken van draagvlak onder de bevolking. Landschap is daarbij een belangrijk argument. Wij denken dat we met ons initiatief het draagvlak kunnen vergroten, juist omdat wij onze ideeën in samenwerking met politiek, maatschappelijke organisaties en omwonenden verder willen uitwerken. Wij vragen aan de provincie om in het beleidskader wind daarvoor de ruimte te geven.

In de plan MER van de structuurvisie zijn de oude polders in Noord-Holland-Noord afgevallen als potentiële gebieden voor grootschalige windenergie. Er is daarvoor echter geen gedegen inhoudelijke argumentatie terug te vinden in de planMER. Wij vinden dit een gemiste kans en vinden dat dit gebied opgenomen moet worden in de geactualiseerde SVWOL. De oude polders bieden namelijk dezelfde opschalingsmogelijkheden als in de Wieringermeer. In de oude polders staan op dit moment 170 windturbines met een totaal vermogen van 100 MW. Een groot deel is verouderd en staat verspreid over het landschap. Een integraal ruimtelijke plan kan voor beide polders een RCRproject opleveren van meer dan 100 MW, waarbij de kwaliteit van het gebied erop vooruit gaat. Het aantal palen neemt fors af en de solitaire molens – met name degene die overlast geven – kunnen worden gesaneerd.

 

GDF Suez / Electrabel  

Het Franse enegiebedrijf GDF Suez / Electrabel wil in de regio Zijpe meerdere Windturbineparken ontwikkelen. Ondanks het restrictiefe windbeleid van de Gemeente en Provincie voert Electrabel een hevige politieke lobby.  Ondertussen wordt een select groepje grondeigenaren bedragen tot € 70.000 per jaar aangeboden als ze een windturbine toestaan op hun grond. Als de milieunormen nog kunnen worden opgerekt kan deze vergoeding nog hoger uitpakken wordt de grondeigenaren voorgehouden. En de omwonenden?  Daar wordt geen rekening mee gehouden in deze planning. Ernstige overlast met als gevolg gezondheidsklachten door slapeloze nachten, aantasting van het landschap, de doodsteek voor de recreatieve sector en als klap op de vuurpijl, een drastische waardedaling van omringende woningen.

Lees hier het optiecontract van  GDFSuez Windpark Zwanenwater Zijpe dat wij anoniem kregen toegezonden.

Naast de plannen van GDF Suez zijn  er nog veel meer plannen. Er zijn oneindig veel  plannen voor de Kop van Noord-Holland. U kan ze allemaal lezen in de bundel van zienswijzen (zie actueel nieuws) die naar aanleiding van het windplan Noord-Holland zijn  ingezonden.

GDF Suez heeft ook plannen voor een groot windpark langs de Grote Sloot.

In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Onze Stichting stelt zich ten doel om ongebreidelde, onverantwoorde aantasting van het open en veelzijdige duin- en polderlandschap van de Zijpe tegen te gaan. Eventuele plannen hiertoe worden kritisch en op de voet gevolgd.

  • “Alles van waarde is weerloos” (Lucebert)

De Zijpe: uniek gebied dat direkt gevaar loopt! Actie is nu geboden!!

 

 

  De minister van Infrastructuur en Milieu  heeft samen met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het voornemen om een Structuurvisie Windenergie op Land (SWOL) op te stellen.  http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/windenergie_op_land__2012_.aspx

De structuurvisie legt de keuze voor de gebieden vast waarbinnen ruimte is voor grootschalige windenergie en onder welke randvoorwaarden realisatie daarvan mogelijk is.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wil de ruimtelijke reservering voor grootschalige windturbines beperken tot één regio, de Wieringermeer.

http://www.platformwindenergiedezijpe.nl/laatste-nieuws/windplan-noord-holland-donderdag-13-september/

 

De stichting KPO is van oordeel dat grootschalige windenergie thuis hoort op zee of op grootschalige industriegebieden. Behoud van het prachtige landschap van Noord Holland en een goed woon- en leefklimaat zijn kernwaarden voor de inwoners van Noord Holland, die gerespecteerd moeten worden. Nu en in de toekomst!

Maatschappelijke onrust mbt de ambitieuze doelstelling voor veel meer windturbines. Rust, ruimte, kleinschaligheid en Cultuurhistorie zijn kernwaarden van Zijpe. De Stichting KPO de Zijpe heeft circa 1600 sympathisanten. Onze sympathisanten hebben zich duidelijk uitgesproken tegen grootschalige windenergie. In de gemeente Zijpe zijn er verschillende debatten gevoerd over dit onderwerp. In een brede maatschappelijke discussie, georganiseerd door de gemeente Zijpe, is met alle inwoners gesproken over het onderwerp duurzame energie. Hier is uitgekomen dat er geen draagvlak  is voor uitbreiding van windenergie op land. De uitkomst is een duidelijk signaal dat in een democratisch land niet genegeerd mag worden. Deze zelfde discussie komt nu ook in de gemeente Anna Pauwlowna op gang. Er zijn voldoende signalen dat het standpunt van de inwoners van Anna Pauwlowna niet wezenlijk verschilt van dat van de inwoners van Zijpe.

Inzicht geluidoverlast bij bestaande parken.  Er is in 2011 nieuwe regelgeving tav geluidproductie van windturbines vastgesteld. Deze nieuwe regelgeving impliceert een verruiming van de oude regelgeving. Er wordt nu gerekend met een gemiddelde geluidbelasting over een langere periode (één jaar). Maatwerk voor de nieuwe regelgeving is mogenlijk, maar wordt in de praktijk niet of nauwelijks toegepast.  Uit verschillende onderzoeksrapporten blijkt dat de nieuwe regelgeving onvoldoende bescherming van woon en leefklimaat geeft. Met name voor het landelijk gebied zoals Zijpe en Anna Paulowna 

West Friese Omringdijk De Gemeente Zijpe en de gemeente Anna Pauwlowna grenzen aan de West Friese Omringdijk. De hier liggende dijken zijn een typisch Hollands fenomeen, ze zijn zo gewoon dat het bijna 1000 jaar heeft geduurd sinds het aanleggen van dijken voor er één tot monument werd verklaard. Drie dijken zijn nu beschermd door de Provinciale Monumenten Verordening van Noord-Holland: de Wierdijk, de Westfriese Omringdijk en de Valkkogerdijk. Dit Monument wordt door vele inwoners en toeristen gewaardeerd. Vooral omdat het nu nog min of meer ongeschonden in het landschap aanwezig is. Het plaatsen van nieuwe generatie windturbines in de nabijheid van de Dijk zal een sterke negatieve impact hebben op de cultuurhistorische waarde!