Beantwoording vragen inzake nut, noodzaak en kosten windenergie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (PDF)

Datum 11 november 2013    DGETM-ED / 13187416

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen van het lid Klever (PVV) over nut, noodzaak en kosten van windenergie (ingezonden 4 november 2013).

1Wat is uw reactie op het artikel ‘Bevolking moet oordelen over akkoord energie’?(Financieel Dagblad 29 oktober 2013)

Antwoord: Nederland is een representatieve democratie. Op 2 oktober jl. heeft uw Kamer op hoofdlijnen ingestemd met het Energieakkoord. Daarnaast ben ik van mening dat middels ondertekening door 40 partijen het akkoord breed draagvlak heeft in de samenleving.

2 Waarom maakt u de Nederlandse bevolking 70 miljard euro afhandig en breekt u daarmee het systeem van elektriciteitsvoorziening af?

 Antwoord: Het genoemde getal is niet correct. De berekening waar in het artikel aan gerefereerd wordt, bevat diverse fouten waar ik ook naar verwezen heb in mijn recente brief betreffende ‘Verzoek hernieuwbare doorrekening Energieakkoord’. Voor de lasten als gevolg van het Energieakkoord verwijs ik u naar het antwoord op vraag 254 van de schriftelijke vragen bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken (Kamerstuknummer 33750 XIII, nr. 6).

3 Welke analyse toont onomstotelijk aan dat wij in Nederland zonder de windparken in existentiële nood geraken?

Antwoord: Duurzame energie, en daarmee ook windenergie, wordt gestimuleerd omdat het bijdraagt aan de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de energievoorziening. Daarbij draagt het eveneens bij aan het verdienvermogen van de BV Nederland. Dit wordt in vele nationale en internationale studies bevestigd. Tevens hebben we te maken met een Europese verplichting om 14% duurzame energie te realiseren in 2020. Eén van de meest kostenefficiënte manieren om deze doelstelling te realiseren is windenergie op land, zo blijkt uit doorrekening van ECN en vele andere instituten. Daarnaast is uitrol van wind op zee en biomassa bij- en meestook nodig om de doelstelling te kunnen halen.

4 Bent u bereid om de bevolking te laten oordelen over nut, noodzaak en kosten van windmolenparken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, zie antwoord op vraag 1.

 5 Vindt u dat het aangaan van tientallen miljarden euro’s aan subsidieverplichtingen voor windparken zonder de bevolking hierover te raadplegen getuigt van goed bestuur?

Antwoord Zie antwoord op vraag 1.

6 Kunt u deze vragen voor het wetgevingsoverleg Energie van maandag 11 november 2013 beantwoorden?

Antwoord Ja.

(w.g.) H.G.J. Kamp

 Minister van Economische Zaken

 

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.