VVD Prov NH “Geenwindmolens op land!”

Op 11 april 2011 hebben de VVD, PvdA, D66 en CDA het coalitieakkoord 2011-2015 ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’ gepresenteerd. Bij het opstellen van dit akkoord heeft de VVD nadrukkelijk het thema ‘wind op land’ ingebracht. En wat onze fractie betreft met succes! De provincie Noord-Holland kiest bij duurzame energie nadrukkelijk niet voor windmolens op land.

VVD NH "tegen windmolens op land"

 

In het hoofdstuk Milieu van het coalitieakkoord valt onder punt 2 te lezen dat gekozen wordt voor windmolenparken op zee. Er komt geen toename van het aantal windmolens op land. Voorts is het uitgangspunt dat opschaling naar een grotere molen gepaard gaat met het weghalen van een aantal kleinere molens met een evenredig vermogen. Tot slot mag de komst van een grotere molen geen negatieve gevolgen hebben voor de omgeving en de volksgezondheid.

Met het enkel en alleen opnemen van deze tekst in het coalitieakkoord wordt echter niet het door ons beoogde doel bereikt. Daar is meer voor nodig. Naast een aanpassing van de provinciale Structuurvisie dienen ook de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie en het in februari 2011 door de vorige Provinciale Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma Wind op Land te worden herzien. Dit vraagt de nodige voorbereiding en dus tijd. Tijd die tot gevolg kan hebben dat er plannen voor wind op land worden ingediend die op basis van het huidige beleid wellicht zouden moeten worden gehonoreerd, maar mogelijk in strijd zijn met het nieuwe beleid zoals dat op basis van het coalitieakkoord 2011-2015 wordt opgesteld.

Om dit te voorkomen hebben Provinciale Staten op 9 juli jl. in beslotenheid een zogenaamd Voorbereidingsbesluit op grond van artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening genomen. Dit besluit is op 11 juli jl. van kracht geworden. Met dit besluit wordt voor wat betreft windmolens de planologische situatie in heel Noord-Holland als het ware bevroren. De werkingsduur van het Voorbereidingsbesluit bedraagt 6 maanden na inwerkingtreding. Binnen deze termijn moeten Provinciale Staten een herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie hebben vastgesteld. De VVD zal er op toezien dat dit ook tijdig geschiedt.

Voor de VVD is het duidelijk dat de maatschappelijke weerstand tegen wind op land toeneemt. Gelet op de impact die windmolens en grote windparken hebben op het landschap en mens en dier verbaast ons dat niet. Voor hoe zo iets in de praktijk kan uitwerken verwijs ik onder andere naar de situatie bij Medemblik met de molen “de ambtenaar”. Maar ook is er veel onrust over en weerstand tegen de mogelijke plaatsing van een groot aantal molens in het IJsselmeer. Wat de VVD betreft terecht.

Kennelijk gaat er ook een lichtje branden bij de partijen ter linkerzijde van ons. Zij hebben recent het Kabinet middels een motie verzocht voorlopig niet mee te werken aan grote windmolenprojecten.
En dan is er ook nog de problematiek van radarverstoring. Het Ministerie van Defensie geeft aan elk plan voor windmolens afzonderlijk te willen beoordelen en sluit niet uit dat die moeten worden aangepast of stopgezet. Zo nodig via een gerechtelijke procedure.

Kortom: over wind op land is het laatste woord nog niet gezegd. Wij houden u uiteraard via onder andere deze nieuwsbrief op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.