Windpark Callantsoog afgeserveerd

Op 10 november 2014 heeft de gemeenteraad het plan van GDF SUEZ  voor 8 windturbines nabij Callantsoog en het Zwanenwater bijna unaniem afgeserveerd. De CDA fractie had het principe verzoek van de initiatiefnemer GDF SUEZ  geagendeerd maar de raadsleden waren er niet van overtuigd dat er voldoende draagvlak is voor 8 mega windturbines op deze locatie nabij diverse campings en recreatieparken. Kees de Wit van de Ondernemers federatie Schagen hield een stevig pleidooi voor de belangen van de recreatieve sector.

Het college van B&W van de gemeente Schagen heeft het verzoek van GDF Suez afgekeurd vanwege het tegenstrijdigheid met het collegeakkoord dat alleen windturbine toestaat langs snelwegen en vaarwegen. Deze stelling is ook verwoord in de zienswijze die de gemeente Schagen heeft ingediend aan de provincie Noord-Holland mbt het herstructureren van windenergie op land.

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Duurzame-energie/Wind/Wind-op-Land.htm

Alleen de PvdA fractie, bij monde van Vera van Vuuren, wilde graag dat het college het principe besluit in heroverweging nam. Het CDA ( Hans Klaver), die nota bene het onderwerp had geagendeerd, draaide op het laatste moment en schaarde zich achter de andere partijen die unaniem tegen dit voorstel stemden.

De insprekers namen het de initiatiefnemers zeer kwalijk dat de gedragscode windenergie die de sector zelf heeft vastgesteld weer met voeten wordt getreden. Zonder de omwonenden en recreatieve sector in kennis te stellen wordt via de achterdeur geprobeerd een principebesluit te forceren zodat de deur weer op een kier staat om een zeer omstreden windpark er door te drukken. Een punt van aandacht is de extravagante grondvergoedingen die GDF SUEZ aanbiedt GDFSuez Windpark Zwanenwater Zijpe terwijl er voor andere belanghebbenden slechts spiegels en kralen wordt aangeboden.

De windbranche heeft in september 2014 een eigen gedragscode gepubliceerd die een eind moet maken aan de achterkamertjes politiek van initiatiefnemers en energiebedrijven. In een zo vroeg mogelijk stadium wordt de omgeving benaderd om te komen tot meer draagvlak.  Nu blijkt weer dat de sector moeite heeft om haar eigen gedragscode na te komen.

Business as usual!

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines heeft een eigen gedragscode opgesteld. Deze gedragscode gaat verder dan de gedragscode van de windbranche. Een bredere belangenafweging blijkt zeer noodzakelijk. Gedragscode versie 1.1 28 oktober (pdf)

Natuurlijk is het niet een ideale situatie dat er nu meerdere gedragscodes in de omloop zijn. Maar gezien de ervaringen in de praktijk blijkt het broodnodig!

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.