Maatwerk

Toepassing Maatwerk voor bescherming nachtrust omwonenden windmolens

Maatwerk is een middel ter bescherming van de nachtrust van de omwonenden van Windturbines. Vanaf 2011 zijn er nieuwe regels voor geluid van Windmolens. Eén norm, voor heel Nederland, gebaseerd op een gemiddelde van de geluidsproductie van de Windmolen over een heel jaar. De wetgever heeft extra bescherming voor omwonenden mogelijk gemaakt door het kunnen toepassen van Maatwerk.

Wat is nu eigenlijk Maatwerk? Het lokale gezag (Gemeente) heeft de mogelijkheid om een strengere norm op te stellen in het geval dat daartoe een noodzaak is. Bijvoorbeeld, als omwonenden van een Windturbine veel geluidsoverlast ervaren. Het lokale gezag is dan bevoegd om maatregelen op te leggen om de hoeveelheid geluidsoverlast te beperken. Daar moet dan wel een gegronde of bijzondere reden voor zijn. Een gemotiveerde reden kan (bijvoorbeeld) een heel stil achtergrond niveau zijn.

De milieudienst Kop van Noord-Holland (1) met voormalige gemeentes Anna Paulowna en Zijpe (2) hebben eerder de Provincie en 2e Kamer uitdrukkelijk verzocht om maatwerk te mogen toepassen vanwege een laag achtergrond geluidsniveau. Een reactie (3) vanuit de 2e Kamer bevestigt dat Maatwerk toegepast kan worden. De huidige gemeente Hollands Kroon heeft recentelijk nogmaals bij de Provincie NH voor deze problematiek van het lage achtergrond geluid in de Polders van Hollands Kroon aandacht (4) gevraagd. Deze adviezen zijn tot stand gekomen vanwege het grote aantal overlast klachten van de omwonenden bij Windturbines in genoemde gemeentes.

Samenvattend wordt het volgende gekenmerkt mbt Maatwerk:

1. De wetgever biedt de mogelijkheid tot toepassing Maatwerk

2. Er wordt bevestigd vanuit de 2e kamerfractie dat dit het geval is

3. Dit wordt op 7 maart 2013 nogmaals bevestigd door de meervoudige rechtbank te Alkmaar (5)

Concluderend mag gesteld worden dat het lokale gezag met Maatwerk een prima instrument in handen heeft om geluidsoverlast bij Windturbines te beperken.

Gemeenten weigeren het instrument toe te passen! De praktijk blijkt dus weerbarstiger. Er zijn bij diverse Gemeenten verzoeken tot maatwerk ingediend echter deze worden in de praktijk stelselmatig afgewezen. In eerste instantie op basis van onwetendheid over de toepassingsmogelijkheden, maar na jurisprudentie blijkt het regelrechte onwil. Het destijds, door de 2e kamer, ingevoerde instrument van maatwerk blijkt in de praktijk dus niet te werken!

Het activiteiten besluit zou op het gebied van Maatwerk concreter en eenduidiger omschrijving moeten geven voor de toepassingsmogelijkheden van Maatwerk. Een voorschot op genoemde aanpassing is de Motie (6) zoals de PvdA (gemeente Hollands kroon) bij haar gemeenteraad heeft ingebracht. Indien deze motie wordt aangenomen en overgenomen door het college van B&W, dan zal dit leiden tot een rechtmatiger belangenafweging tussen windturbine exploitanten en omwonenden van Windturbines. Wordt vervolgd!

Aanvullend op deze informatie hebben wij hier nog meer relefante informatie pepubliceerd over de toepassing van maatwerk voor windturbines.

MOTIE Maatwerkvoorschiften windturbines PvdA Hollands Kroon (incl. juridische onderbouwing)

Memo/advies college Hollands kroon aan gemeenteraad om maatwerkmotie NIET aan te nemen.

Advies Milieudienst Kop van Noord Holland GEEN toepassing Maatwerkvoorschiften

Beoordeling maatwerk motie door adviesbureau LBP in opdracht van Windturbine exploitanten

Juridische beoordeling reactie LBP opdracht PvdA HK