Visie Regionale Energie Strategie

De Vereniging Het Zijper Landschap en de Stichting kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe hebben gezamenlijk een visiedocument opgesteld over de Regionale Energie Strategie (RES).  Als maatschappelijke organisaties staan wij voor een leefbare, duurzame leefomgeving en respect voor landschappelijke cultuur en natuurwaarden.

In aanvulling op het visiedocument hebben wij de gemeente Schagen gevraagd bij de vaststelling van de RES 1.0 zich te baseren op de alternatieve RES “Duurzaam Leefbaar”

Wij zijn bezorgd over de ontwikkelingen en impact van grootschalige opwek van wind en zon zoals in de opgave voor de Regionale Energie strategie wordt voorgesteld. In het visiedocument hebben wij de volgende conclusies en aanbevelingen verder uitgewerkt:

  • Respecteer bestaande natuurwaarden. Geen zonnevelden en/of windturbines op of nabij weidevogel leefgebied, Natuurnetwerk, Natura 2000 gebieden en natuurverbindingszones
  • In NHN bestaat een onevenredige grote opgave voor zowel wind als zonne-energie, waardoor er sprake is van een zeer groot aantal zoekgebieden voor grootschalige energie opwek. Eerst dient het volledige potentieel aan zonnepanelen op daken en gevels benutten te worden en pas dan kan land worden gebruikt.
  • Geen zonneprojecten op agrarische gronden in de Zijpe. Eerst het potentieel aan windenergie op industrie- en bedrijventerreinen benutten.
  • Gezien het zeer actuele advies (2020) van het RIVM om een strengere geluidsnorm voor bestaande en nieuw te realiseren windturbines toe te passen, het advies van de WHO en ook de huidige Provinciale regelgeving zien wij geen ruimte voor nieuwe windturbines en/of grootschalige windprojecten binnen de regio en daarmede in de gemeente Schagen en de Zijpe.
  • Omdat de alternatieve RES “Duurzaam en Leefbaar” uitgaat van een gezonde en leefbare woonomgeving is dit een goed alternatief. Hierin zijn geen nieuwe windturbines op land geplaatst en ook geen zonneweiden op landbouwgrond. Zonnepanelen op 30% van de grote daken, zonnepanelen op zonne-zandbanken en drijvende zonne-eilanden in het IJssel- en Markermeer en windturbines in het IJsselmeer op grote afstand van woningen, zijn de bouwstenen van dit alternatief.
  • Overweeg als Vereniging Het Zijper Landschap en Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe om actief juridische stappen te ondernemen als toekomstige vergunde projecten in de regio niet (voldoende) aansluiten op de hier uitgewerkte visie en biedt daar waar mogelijk ondersteuning aan bewoners(groepen).