Werkgroep Windpark Burgervlotbrug

 “De nadelen van winddelen”

De Windcentrale heeft een nieuwe vorm voor winstdeling
bedacht. De coöperatie biedt winddelen aan, aandelen in een windturbine. De Windcentrale
zoekt kopers voor winddelen. Met het ingelegde geld wordt een bestaande windturbine gekocht. De windcentrale belooft een aardig rendement van maar liefst 8 %. Vanaf november 2013 worden biedt de Windcentrale ook aandelen aan van het Windpark Burgervlotbrug in Noord-Holland. Het lijkt een succes verhaal, want de aandelen van de eerste windturbine is binnen enkele weken verkocht. Er is echter ook de nodige kritiek.   In de reclamefolder van de Windcentrale wordt niet gesproken over de ernstige hinder voor de omwonenden van het windpark Burgervlotbrug.

Dit zijn de “windnadelen” en die moeten worden gecompenseerd. Althans dat is de mening van de omwonenden.

Vereniging Eigen Huis

Dat vind ook de Vereniging Eigen Huis die het initiatief van de
windcentrale ondersteund. Vereniging Eigen Huis is een voorstander van  windenergie, maar wil dat turbines zo veel mogelijk op zee of in afgelegen gebieden worden gebouwd. Is bouw in bewoond gebied niet te vermijden, dan moeten omwonenden gecompenseerd worden voor de nadelen en kunnen delen in de opbrengst.

De omwonenden van het windpark Burgervlotbrug zijn met de Windcentrale en Vereniging Eigen Huis in gesprek. Van te voren waren ze niet op de hoogte van dit dilemma. De omwonenden zijn er nogal van geschrokken dat er nu plotseling 10.000 nieuwe buren krijgen. En zijn dit wel nette buren?

Windpark Burgervlotbrug is in 2010 in gebruik genomen en bestaat uit negen Vestas V52 windturbines met een tiphoogte van 81 meter. Vier turbines zijn in particulier bezit en vijf turbines in bezit van Kennemerwind. Het windpark is in 2009 vergund na 16 jaar lang gerechtelijke procedures door omwonenden. De omwonenden vreesden voor ernstige overlast en dit is helaas ook de dagelijkse praktijk.

Windpark Burgervlotbrug in de gemeente Schagen

 De windturbines staan langs het Noord-Hollands kanaal en langs dit kanaal loopt ook de N9 tussen Alkmaar en Den Helder. De verkeersintensiteit van deze weg is gedurende de nacht zeer laag in tegenstelling tot het dagvenster. Gedurende de nachtelijke uren is de hinder door de windturbines zeer groot, maar ook overdag is het geluid van de windturbines zeer nadrukkelijk en overheersend aanwezig. Het is juist het soort geluid (pulserend) dat er voor zorgt dat mensen het als verstorend ervaren. De regio kenmerkt zich door een laag achtergrond geluid. Het windbeleid voor de gemeente Zijpe is hier op aangepast. Bij de plaatsing van windturbines wordt het achtergrondgeluid als referentie gebruikt.

Bij de vergunning aanvraag hebben omwonenden van de Burgerweg (300 meter) uitdrukkelijk verzocht om de eerste windturbine (de Bonte Hen) te laten vervallen. Dit verzoek is helaas niet gehonoreerd. De omwonenden direct aan het kanaal aan de

Meerdere woningen op 300 meter afstand van het windpark

Burgerweg staan in de eerste linie en geven aan dat ze ernstige hinder hebben zowel in de woning als buiten. De omwonenden langs de Ruigeweg en Pettemerweg (circa 400 tot 700 meter) geven aan dat ze veel overlast ervaren door geluid en slagschaduw. Deze informatie komt overeen met het onderzoek uitgevoerd door het TNO waarbij is vastgesteld dat bij toepassing van de huidige norm voor windturbines 9% tot 22% omwonenden ernstige overlast zullen ervaren.

 De omwonenden hebben vanaf 2009 zeer regelmatig contact opgenomen met de eigenaar. De windturbines werden op verzoek van omwonenden in een “silent mode” gezet waardoor de overlast minder was. Helaas is er lang niet altijd adequaat gereageerd op de klachten. Zeker in de periode 2013 zijn er veel klachten ingediend waarop de eigenaar geen actie heeft ondernomen. De eigenaar heeft ook toegegeven dat de windturbine na een onderhoudsbeurt begin 2013 niet meer in de “silent-mode” terug is gezet.

 In deze regio staan nu een wirwar van verschillende windturbines. Het draagvlak voor windenergie in de regio is zeer negatief beïnvloed. Uit Onderzoek uitgevoerd in 2011 blijkt dat 95% van de omwonenden tegen plaatsing van een windmolenpark is. Er is in het verleden maar wat aangerommeld. Dat blijkt wel omdat er verschillende rechtszaken lopen. Zelfs tussen Gemeente Schagen en Provincie. Op 4 december 2013 heeft de rechtbank van Alkmaar bepaald dat de omstreden windturbine aan de Grote Sloot moet worden verwijderd vanwege de illegale status. Deze windturbine is geplaatst zonder geldige bouwvergunning. Op 7 maart 2013 heeft de meervoudige rechtbank van Alkmaar de omwonenden in het gelijk zijn gesteld naar aanleiding van een verzoek om maatwerk regelgeving. (strengere geluidsnorm voor windturbines) De gemeente Schagen is vervolgens in hoger beroep gegaan en op 3 december 2013 vond de zitting plaats bij de raad van State. De uitspraak wordt binnenkort verwacht en geldt als jurisprudentie.

 Buurtbewoners aan het woord: Visie plaatsing windmolens Burgerbrug e.o

 

Onze visie op het windmolenbeleid in het algemeen en de plaatsing van windmolen in de omgeving van Burgerbrug in het bijzonder, is als volgt.

Helaas, sinds enkele jaren gedwongen ‘ervaringsdeskundige’ te zijn geworden, is over de huidige plaatsing van deze windturbines wel het e.e.a. te vertellen.

Wij zijn hier begin 1990 aan de Ruigeweg ( Zijpe Schagen) komen wonen vanwege het (toen nog) mooie landschap, de uitzichten rondom onze locatie en vooral de rust. Dit laatste, bijna absolute stilte of rust, is een recht wat voor iedere burger hoort te gelden, maar helaas door de overheid te vaak wordt vergeten! Vaak wordt (door een selectief geheugen) vergeten waar de overheid ook voor staat, de meest basale rechten van de burger vastgelegd in de ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’.

Artikel 24

Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

De vaak drukke mens heeft van nature gewoon een plek nodig, waar hij zich in stilte kan terugtrekken. Rust dus! Dat dit sinds enkele jaren in de omgeving van Burgerbrug en helaas al veel langer elders in Nederland, tot het verleden behoord, is een zeer trieste zaak.

Sinds enige jaren, sinds de plaatsing van 9 windturbines op locatie van Burgerbrug-Noord, langs het Noordholland-kanaal, is hier van stilte geen sprake meer.

Alleen nog in uitzonderlijke gevallen, bij windstil weer (mist) of bij een defect van de molen. Je hoort hier een ‘wolk’ van geluid, voortgebracht door het zoeven van de wieken langs de mast en dat 9 maal! Windrichting maakt niet eens zoveel verschil, het is meer een kwestie van meer of minder herrie. Harde wind is wel ideaal want maakt de wind zoveel geluid dat je de molens niet meer hoort. Het ergerlijke is, dat je dit constant hoort, 24 uur per dag. Overdag gaat het nog omdat je vaak afleiding hebt door werkzaamheden buitenshuis maar als je bv in de luie stoel zit of ’s nachts in bed ligt met het raam op een kier, dan wordt je er constant aan herinnert hoeveel de overheid (lees de gemeente Zijpe) met de burgerij op heeft.

Daarnaast komt het in het voor- en najaar geregeld voor dat voor zonondergang je ongeveer een half uur last hebt van de slagschaduw. Je ziet deze over de omringende landerijen al aankomen, totdat je zelf ‘slachtoffer’ wordt. Dit geflikker is zeer hinderlijk, je krijgt er hoofdpijn van en kan me voorstellen dat mensen er stapelgek van worden.

Het ergerlijke is, dat met hulp van de overheid, een handjevol lieden met grote dollartekens in de ogen, hun zin doordrukt ten koste van een in aantal veel groter meerderheid. Letterlijk ‘ten koste’ want die windturbines worden met een aanzienlijke subsidie gebouwd, neergezet en onderhouden, dus met belastinggeld van diezelfde meerderheid betaald! Het enige wat die ervoor terugkrijgt is geluids- en lichthinder en een vervuilde horizon. Daarbij komt ook nog dat geen mens ooit nog in de betreffende woning wil gaan wonen dus de kans dat je ooit nog je huis verkoopt is op zich al heel klein geworden.

Kortom, onze visie komt hier op neer:

De belastingbetalende burger is tot op heden door de overheid al op genoeg manieren dwarsgezeten door deze windturbines in z’n achtertuin te laten plaatsen. Diegene die de baten opstrijken wonen er ver vanaf, degene die de subsidie betaald mag de overlast voor z’n rekening nemen.

Wij zijn niet perse tegen windenergie, maar het hoort ten alle tijden een vrije keuze voor de burger te zijn of hij wil meegenieten van de randverschijnselen van deze windturbines, of niet. Wij pleiten dan ook zeer dringend voor een centrale locatie, waar alle soorten windturbines bij elkaar worden gezet en dan zo dat ze geen overlast kunnen veroorzaken. Er kan dan nog een besparing optreden vanwege het centraal kunnen besturen van deze windmolenparken en het centraal afvoeren van de opgewekte energie. Dit geldt voor alle nog nieuw te bouwen molens en nog mooier zou zijn, de bestaande af te breken en te verplaatsen naar een dergelijke locatie.

De tijd is nu aangebroken dat de overheden eens daadwerkelijk gaan luisteren naar het wel en vooral wee van hun onderdanen en voor deze groep opkomen!

Moge het gezonde verstand ook in deze zaak zegevieren!

Evert Rentenaar / Karin Bijpost

Burgerbrug (Gemeente Schagen Noord-Holland)