Polder B

De laatste tijd houden de gemoederen zich hier bezig rond de ontwikkeling van grootschalige windturbine parken en zonnevelden. De Provincie Noord-Holland ontwikkeld plannen voor grootschalige windturbines op slecht 200 meter van woningen. De werkgroep uit Sin Maartensbrug heeft een boze brandbrief gestuurd naar de provincie Noord-Holland. Hierin wordt de indringende vraag gesteld om geen windturbines op kortere afstand dan de huidige norm van 600 toe te staan. Dit is absoluut noodzakelijk voor het waarborgen van een goed woon en leefklimaat. Als geen ander weten de inwoners van Polder B wat het is om op kortere afstand van een windturbine te moeten leven. Hieronder de brief aan de provincie:

Vragen over uitvoering vonnis Raad van State mbt sloop illegale windturbine

 

 

Windturbine Zijpe slopen!

 

SINT MAARTENSBRUG De gemeente Zijpe moet een windmolen in het dorp Sint Maartensbrug afbreken. Volgens de provincie Noord-Holland is de turbine illegaal geplaatst en in strijd met het provinciaal beleid.

Uitspraak Hoor Adviescommissie Noord Holland (april 2012)

 

Zijpe had een vergunning afgegeven voor de windmolen, omdat Noord-Holland er volgens de gemeente al in 2005 mee had ingestemd. Het gaat echter om een andere locatie en ook een ander model turbine. De eigenaar heeft destijds de afgegeven vergunning aan zijn laars gelapt en er een ander type turbine neer gezet. Bovendien ook niet op de voorgeschreven locatie. Deze praktijken zijn niet nieuw. In Emmeloord heeft de Raad van State uitspraak gedaan dat een verkeerd geplaatste windturbine moet worden verwijderd. De PVV in Noord-Holland had Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld over de windmolen. Volgens de PVV hebben inwoners van Sint Maartensbrug in Zijpe veel overlast van de turbine, die veel lawaai zou maken. De PVV-fractie zegt in een reactie blij zijn dat de dorpsbewoners nu van dit probleem worden verlost.

 

Bewoners reageren opgelucht nu de windmolen in het dorp moet worden afgebroken. De buurt strijdt samen met het Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe en Vereniging Houd Zijpe leefbaar al vijf jaar tegen de windmolen. Met succes dus? Nee, helaas de gemeente Zijpe gaat in beroep tegen de uitspraak van gedeputeerde Talsma van Provincie Noord-Holland.

 

Wordt vervolgd……………………………………..

Geschiedenis windturbine Grote Sloot 158

 

Augustus 2005. Aanvraag bouwvergunning Schuijt. De talloze bezwaarschriften van omwonenden (en andere bezorgde burgers) blijken naderhand vol steekhoudende argumenten.

Gemeente verklaart ze – allemaal – ongegrond. Doet dit zonder enige verificatie van ‘Schuijt’s papieren werkelijkheid’ (bouwaanvraag) met de feitelijke werkelijkheid.

Gemeente verwijst alle kritiek naar de provincie. CvK Borghouts blijkt via handtekening goedkeuring te hebben verleend.Dus, “we moeten wel” is de reactie van de gemeente.

Borghouts (desgevraagd) verwijst op zijn beurt terug naar de gemeente: “Niet wij, maar zij zijn verantwoordelijk”.

 

Mei 2006. Schuijt heeft haast. Gemeente stuurt hem een gedoogbeschikking van een jaar, dus tot 1 mei 2007. Echter onder de strikte voorwaarde, dat eventuele schadeclaims voor zijn rekening zouden komen.

Opmerkelijk! Want tot op heden beweert de gemeente de turbine niet te kunnen stilzetten, uit angst voor schadeclaims van Schuijt!

 

11 augustus 2006. Turbine wordt in werking gesteld. Er staat echter een turbine met een veel groter vermogen dan was aangevraagd. Hij is bovendien geplaatst in een ‘verboden’ bouwvak, dus strijdig met het bestemmingsplan.

De omwonenden wijzen de gemeente hierop. Maar de gemeente doet niets. Gaat mee in Schuijt’s bewering dat ’20 meter naar achteren’, juist gunstig is voor de omwonenden.

De gemeente doet ook niets, als blijkt dat Schuijt een deel van de woning van nr. 156 in de bouwaanvraag als (geluidsongevoelige) “garage” had aangemerkt. Bij toeval blijkt bovendien de gemeten afstand tot nr.156 (meest nabije woning) niet te kloppen.

De gemeente moet vaststellen dat de turbine nu niet meer onder de AmvB kan vallen, hetgeen het beoogde doel van Schuijt was, maar onder de (aanmerkelijk strengere) wet milieubeheer. Schuijt wordt verzocht alsnog een milieuvergunning aan te vragen.

De gemeente krijgt van meet af aan te maken met aanhoudende klachten over geluidsoverlast, het gehele etmaal rond. Deze klachtenstroom duurt voort tot op de dag van vandaag.

 

November 2006. Gemeente geeft bureau Peutz (Zoetermeer) opdracht geluidsmetingen te doen. Deze constateert grove overschrijdingen van de geluidsgrenswaarden. De gemeente geeft toe dat dit zo niet langer kan, maar doet er concreet niets aan.

 

8 december 2006. Schuijt was ‘vergeten’ de verplichte stilstandvoorziening tegen slagschaduwhinder aan te brengen. Deze wordt een half jaar later alsnog aangebracht, na de talloze klachten van omwonenden. deze ‘software’ werkt alleen de meeste tijd niet. Schuijt schakelt hem naar eigen goeddunken geregeld uit. De klachten over rondhollende strepen door het huis, blijven tot op de dag van vandaag, maar de gemeente grijpt niet in.

 

1 mei 2007. Gedoogbeschikking loopt af en wordt ook niet verlengd. De turbine behoort nu, zoals elk ander illegaal bouwsel, te worden ontmanteld, maar de gemeente zegt “zicht te hebben op legalisering”. Hoe dit “zicht” eruit ziet, zegt ze niet te weten.

 

Mei/juni 2007. Schuijt krijgt vanwege de aanhoudende overtredingen van de wet milieubeheer bestuursdwang opgelegd (de sanctie is: stilzetten turbine). De voorzieningenrechter spreekt van een ‘salomons-oordeel’ maar schort deze bestuursdwang uiteindelijk op. Doorslaggevend argument: de financieel-economische gevolgen voor Schuijt. De voorzitter hecht volledig geloof aan Schuijt’s bewering dat hij bij stilzetten van de turbine 25.000 Euro – netto per maand – aan inkomsten zou mislopen.

 

4 januari 2008. Aanvrage milieuvergunning Schuijt wordt geweigerd. Onderzoek van de milieudienst heeft uitgewezen dat de turbine in het geheel niet voldoet aan de milieuvoorschriften.

 

Maart 2008. Schuijt tekent bezwaar aan en dient nieuwe aanvrage in, met hierin een nieuw element. Hij stelt voor een stilstandregeling aan te brengen. De turbine zal dan ‘s nachts automatisch worden stilgezet, zodra de gemiddelde windsnelheid (tussen 4 en 7 m/s) van 07.00 tot 22.35 zou worden overschreden.

 

Juni 2008. Schuijt wordt door de strafrechter (rechtbank Alkmaar) op alle 3 de hem tenlasteleggingen veroordeeld. De boete bedraagt zo’n 600 Euro.

 

September 2008. De hernieuwde milieuvergunning wordt definitief vastgesteld. De door Schuijt beloofde stilstandregeling is echter niet aangebracht. De milieudienst stelt dit keer op keer vast, na elke bewering van Schuijt dat hij er wel in zit. Hij beroep zich daarbij tevens op onmacht. De aansturing van de turbine zou volgens hem vanuit Duitsland (fabrikant) geschieden. De milieudienst constateert echter dat hij wel degelijk zelf aan de knoppen zit.

 

December 2008: Tegen Schuijt is opnieuw proces-verbaal opgemaakt, wegens overtredingen van de wet milieubeheer. Deze strafzaak wordt door het funktioneel parket Amsterdam behandeld, staat inmiddels op de rol en zal komende november dienen.

 

10 Maart 2009. De klachten over geluidsoverlast blijven bij de gemeente binnenkomen. Schuijt krijgt uiteindelijk bestuursdwang opgelegd, tegen een verbeuring van 2.500 Euro per overtreding tot een maximum van 50.000 Euro.

 

April 2009: Zitting Bezwaar & Klachtencommssie over bezwaarschrift Schuijt tegen dwangsombeschikking. Schuijt beweert dat de stilstandregeling naar behoren werkt, de milieudienst is die mening niet toegedaan.Tot op heden nog geen uitspraak, ook de milieudienst heeft nog steeds niets van de commissie vernomen.

 

Mei 2009. Milieudienst stelt vast dat de stilstandregeling eindelijk en daadwerkelijk is aangebracht.

 

14 mei 2009. Het maximum van 50.000 Euro aan dwangsommen is bereikt. De overtredingen gaan echter gewoon door, uiteraard ten koste van de nachtrust van de omwonenden.

De gemeente stelt zichzelf voor de keuze:

òf veel hogere dwangsom òf definitief stilzetten van de turbine.

Inmiddels heeft de gemeente afgezien van de optie: veel hogere dwangsom. Over het waarom hult zij zich ondanks verzoeken om antwoord, vooralsnog in stilzwijgen.

Blijft over: definitief stilzetten. Ook hierover hebben verzoeken om duidelijkheid nog niets opgeleverd.

 

29 mei 2009. Uitspraak meervoudige kamer rechtbank Alkmaar over beroep WOZ-waarde woning nr. 156: 1. Tengevolge van nabijheid turbine nr. 158 wordt de waarde van deze woning verminderd met 50 %. Een dergelijke halvering is uniek in Nederland (Jurisprudentie).

2. Het ingevoerde “tarievenlijstje” door de gemeente “Percentuele vermindering waarde afhankelijk van de afstand tot windturbine(s) blijkt inderdaad ‘natte vingerwerk’. Dit arbitraire lijstje wordt onwettig verklaard en dient te worden vernietigd.

De gemeente moet haar huiswerk dus over doen. (Let wel: Dit is van belang voor alle huis-eigenaren in de Zijpe in de buurt van turbines!)

De gemeente is op het allerlaatste moment alsnog in beroep gegaan, zij het pro forma, dus zonder motivering.

 

Juni 2009. De turbine staat er nog steeds en nu bijna 3 jaar illegaal. Ondanks de blijvende overlast, derving aan woongenot, waardedaling woning, schade aan gezondheid e.d. die aan alle Zijper gemeenteraadsleden overbekend is, heeft deze raad desondanks besloten (7 tegen 5 stemmen) een vrijstellingsprocedure op te starten in de vorm van een voorbereidingsbesluit.

Beide wethouders speelden helaas met enkele valse voorstellingen van zaken op cruciale punten een bedenkelijke rol tijdens deze vergadering.

Provincie NH bezwaar Windturbine Zijpe