Planschade

 

Windturbines en planschade.

Door de bouw van windturbines in de directe omgeving kan waardevermindering van de woning  of onroerende zaak ontstaan.

Meer informatie over de mogelijkheden voor het indienen van Planschade?

www.windmolenplanschade.nl

Woning te koop gezet wegen geluidsoverlast

 In de Wet ruimtelijke ordening is een wettelijk recht opgenomen, waarbij iemand die door een besluit waardevermindering van zijn onroerende zaak schade lijdt of zal lijden een aanvraag om een tegemoetkoming in de schade kan aanvragen, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor zijn rekening behoort te blijven of anderszins niet is verzekerd.

 Vaak is een wijziging van een bestemmingsplan noodzakelijk of wordt er medewerking verleend aan een omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van het bestemmings-plan. Dit is een grond om een aanvraag om schadevergoeding in te dienen.

Er moet een aanzienlijk aantal hobbels worden genomen voordat kan worden beoordeeld of iemand recht heeft op een tegemoetkoming in de schade. In de eerste plaats moet er sprake zijn van een planologische verslechtering. Dit is het geval wanneer een bestemmingsplan de bouw van een windturbine mogelijk maakt, welke bouw voorheen niet mogelijk was. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de “oude” planologische situatie en de “nieuwe”. Indien deze vraag bevestigend kan worden beantwoord dan moet worden beoordeeld of er sprake is van schade in de vorm van waardevermindering van de woning. Indien er sprake is van schade dan is het de vraag of de schade op het moment van de koop van de woning al voor u voorzienbaar was, bijvoorbeeld dat er al beleid door de gemeente of provincie was vastgesteld waarin bepaalde toekomstige ontwikkelingen worden aangegeven. Ook dient dan nog de vraag te worden beantwoord of de schade binnen het normale maatschappelijke risico behoort. Lag de bouw van de windturbine in de lijn van de verwachtingen, gelet op de structuur van de omgeving.

Indien de schade voor rekening van de gemeente komt dan wordt nog een aftrek van minimaal 2% van de waarde van de woning plaats op basis van de waarde voorafgaand aan de planologische wijziging.

Bij windturbines zijn de volgende schadefactoren van belang: geluid, slagschaduw, lichtschittering, vermindering uitzicht en omgevingsverslechtering.

 Windturbines en de WOZ-waarde.

Wil je weten wat de waardedaling kan zijn?

In dit besluit WOZ waardedaling windturbines Zijpe van december 2007 lees je de beleidsregels voor het waardedrukkend effect van de nabijheid van een windturbine op de WOZ-waarde van je woning. Deze beleidsregels zijn door de rechtbank van Alkmaar al weer bekritiseerd. Per individueel geval zal moeten worden gekeken naar de waardedaling van woningen door de komst van windturbines. Lees meer over dit vonnis op: Windmolens, beleidsregels en WOZ-waarde gaan niet samen

Price Waterhouse Coopers heeft een artikel gepubliceerd waarbij uitgelegd wordt wat de negatieve invloed op de WOZ waarde kan zijn van een toekomstige windturbine in de nabijheid van uw woning.

Desastreuze gevolgen woningmarkt.

De gemeente Zijpe hanteert een “aftrekschema” voor de WOZ waardedaling  voor woningen in de nabijheid van Windturbines tot maximaal 35%.

De rechtbank in Alkmaar vermeerderde het maximale aftrekpercentage tot 50 %  met betrekking. ( Windmolens, beleidsregels en WOZ-waarde gaan niet samen )

tot de windturbine aan de Grote Sloot 158. Deze halvering van de WOZ-waarde werd naderhand door de Meervoudige Kamer van dezelfde rechtbank bevestigd en onderstreept. Het door de gemeente Zijpe gehanteerde arbitraire ‘aftrekschema’ werd aldus naar de prullenmand verwezen. De gemeente ging vervolgens in hoger beroep. Op 4 maart 2011 heeft de zitting plaatsgevonden. Het gerechthof van Amsterdam heeft in hoger beroep de uitspraak http://jure.nl/bq4864 bevestigd.

Het waarde drukkend effect van deze windturbine op de woning is 50%.

Ook alleen plannen voor plaatsing van een windmolenpark kunnen de WOZ-waarde verminderen:

 

Uitspraak rechtbank Leeuwarden, zaaknummer 05/898
Uitspraak rechtbank Leeuwarden, zaaknummer 05/899
Uitspraak gerechtshof Leeuwarden, zaaknummer 109/06
Uitspraak rechtbank Haarlem, zaaknummer 05/4895
Uitspraak rechtbank Zwolle, zaaknummer 06/607