Rijk

In de landelijke Milieu Effect Rapportage (MER) worden de negatieve effecten voor landschap en milieu in kaart gebracht. De regio Kop van Noord-Holland (oa regio Zijpe/Schagen/Anna Paulowna) komt daarbij als minst kansrijk gebied met de grootste negatieve aspecten uit de bus.

Zie MER blz 179 (– betekent meest negatiefe effecten tot + betekent minst negatieve effecten)

  • Kop van Noord-Holland
Voor dit gebied lijkt realisatie van grootschalige windenergie (>100 MW)  mogelijk. Er zijn in dit gebied meerdere initiatieven Projecten Noord-Holland Pitches initiatiefnemers 17 april voor realisatie van grootschalige windenergie. De effectbeoordeling laat zien dat er in dit gebied een relatief grote kans op negatieve effecten is. Binnen alle thema’s is er een kans op negatieve effecten.

 

Windenergie locaties SWOL

Met de SVWOL  Structuur visie Wind op land  komt duidelijkheid voor burgers en marktpartijen over de gebieden die het Rijk in beginsel geschikt vindt voor grootschalige windenergie en welke ruimtelijke randvoorwaarden gelden bij initiatieven voor grootschalige windenergie in die gebieden. De gehele Kop van Noord-Holland ( inclusief fusiegemeente Schagen) wordt in de MER procedure betrokken.

Concentratiegebieden voor windenergie.
In 2012 zal het Ministerie Infrastructuur & Milieu  een Nationaal Windplan presenteren . Dit plan is gebaseerd op de concentratie van windturbines in circa 11 concentratiegebieden.

Concentratiegebieden voor grote windparken staan in het teken van efficiënte  en ongehinderde winning van windenergie. Zij kunnen ontwikkeld worden in die gebieden in Nederland, waar het vaak en hard waait en waar maat en schaal van het huidige landschap overeenstemmen met maat en schaal van een nieuw type landschap met moderne hoge windturbines in enkele vlak- of lijnopstellingen van substantiële omvang. Dit nieuwe landschap is meer dan een enkel groot windpark; het vormt een windlandschap, waar ‘meters gemaakt kunnen worden’ voor duurzame windenergie in de vorm van verschillende substantiële windopstellingen.

Negatieve aspecten. Het gevolg is nu dat commerciële windpark ontwikkelaars, lelijke concentraties windmolens in die gebieden plannen. Het rijk woont er niet, de windpark ontwikkelaars wonen er niet, dus het landschap is niet van belang, voor hen. Het rijk miskent de belangen van de bevolking in die concentratie gebieden. De gemeentes in die gebieden en de inwoners, hebben geen echte inspraak op de plannen. Drie opmerkelijke conclusies die we kunnen trekken.

    • Een negatieve benadering van windenergie, Het rijk erkend hiermee dat windmolens lelijk zijn en ernstige overlast veroorzaken. Daarom wil ze enkele grote gebieden opofferen, alsof er in die gebieden geen mensen wonen.
    • Focus op windenergie op land terwijl voor de lange termijn windenergie op zee een veel groter potentieel heeft.
    • Uitverkoop aan grote bedrijven, de burger wordt op afstand gehouden

Rijkscoordinatieregeling

Crises & Herstelwet Windenergie