Oudesluis

24 december 2020

Binnenkort ook knipperlichten boven Oudesluis?

Het is u misschien nog niet bekend, maar in de regio wordt weer gezocht naar locaties voor meer grote windturbines. In de Regionale Energie Strategie is de ruimte langs de grotere wegen en het spoor aangewezen als zoekgebied voor grootschalige zonnevelden en windturbines.

Voor Oudesluis heeft dit ook gevolgen. Langs het spoor tussen Schagen en Anna Paulowna is een strook van circa 600 meter aangewezen als zoekgebied voor Zonnevelden en langs de weg tussen  t’ Zand en Anna Paulowna kunnen windturbines worden geplaatst. Die windturbines zullen zeker veel groter worden dan die we nu al kennen in de Wieringermeer. Volgens de windbranche zijn de windturbines pas rendabel als ze groter worden dan 200 meter. Ook langs het Noord-Hollands kanaal kunnen de bestaande windturbines vergroot worden. Oudesluis zal dan langzaam worden ingesloten. Aan de oostkant het Red Light District van de Wieringermeer, Richting Noordwesten (veel dichterbij) de kerstverlichting van de nieuwe windturbines en rondom Oudesluis heel veel spiegelende zonnevelden.

Groen/ Geel = zoekgebied wind / zon (Bron: Provincie NH Viewer)

Deze ontwikkeling is niet alleen rondom Oudesluis aan de hand. In de hele provincie zijn er vergelijkbare plannen. Er is wel een verschil in opstelling van de verschillende gemeenten. De gemeenten in West-Friesland en Hollands Kroon hebben besloten geen extra windturbines meer toe te staan. Hier in Schagen staat de deur open!

Stichting Kritisch Platform is voorstander van de alternatieve plannen voor zonne-energie in het IJsselmeer. De zonne-eilanden gaan dan samen met natuurontwikkelingen. Dit serieuze alternatief wordt ook de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat omarmt. Op deze manier kunnen wij onze leefomgeving en mooie natuur beschermen.

Meer informatie over dit onderwerp kan u hier vinden.

Ouder nieuws 2005-2015:

Nieuwe generatie zéér grote Windturbines in Polder E bij Oudesluis?

De stand van Zaken:
Een aantal jaren geleden is er een aanvraag ingediend bij de gemeente Zijpe voor het plaatsen van windmolens in Polder E. (tussen Grote sloot, Slikkerdijk en Westfriese Omringdijk) Er is toen al een overleg geweest met de belanghebbende landeigenaren. De gemeente Zijpe heeft het verzoek echter niet gehonoreerd. De gemeente was al bezig met plannen voor windmolens bij Burgerbrug en de windmolens op de locatie in polder E paste niet in het toen geldende windenergiebeleid van de gemeente.

De gemeente Zijpe buigt zich op dit moment ( voorjaar 2008) over een nieuw plan over windenergie en mogelijke locaties. Eerdere bezwaren betreffende de locatie in polder E worden nu ter zijde geschoven. De gemeente is nu serieus aan het bekijken of het mogelijk is om 6 zeer grote windmolens te gaan plaatsen in Oudesluis . Deze nieuwe generatie windturbines komen te staan van de Grote Sloot tot aan de West-Friesedijk evenwijdig aan de Slikkerdijk ( Polder E)

De ontkenning:
Tijdens een openbare avond (februari 2008) in OBS de Bijenkorf over groen en natuurontwikkeling in en om Oudesluis leek men met geen woord over windmolens en de mogelijke plannen daarvoor te willen spreken. Er werd door wethouder Blonk gezegd dat dit een aparte nota was van de gemeente, en dat dit niet aan de orde was. Het is echter wel degelijk aan de orde. Wethouder Morsch geeft aan dat er wordt gekeken naar mogelijkheden in polder E. In werkelijkheid circuleert er al een plattegrond op het gemeentehuis met daarin de zes molens getekend en wordt er al een verkennend onderzoek uitgevoerd.

De normen:
Als kader worden de huidige normen gehanteerd. Tegelijk geeft het ministerie van VROM aan dat de huidige geluidsnorm voor de nieuwe generatie windturbines niet toereikend zijn en binnenkort aangepast gaat worden.

Het alternatief:
Wij zijn uitdrukkelijk niet tegen windenergie, maar dan wel op een plaats dat men er geen last van heeft. De ontwikkelingen voor plaatsen van windmolens op zee gaan nu snel. Daar liggen de kansen. Als we daar energie, tijd en geld in investeren kunnen we onze mooie gemeente Zijpe behouden.

Dorpsbelang Oudesluis
Namens het dorpsbelang heeft de werkgroep Oudesluis de ontwikkelingen en plannen kritisch gevolgd. Duidelijk is dat de hele regelgeving rondom windturbines herzien gaat worden. Vanwege de economische belangen is het echter een ingewikkelde zaak.
De zorgen van de werkgroep:

“In Oudesluis horen geen windmolens thuis”

• het gezichtsbepalende karakter van de nieuwe generatie zeer grote windturbines (tot méér dan 100m hoogte),
• de zeer grote geluidsoverlast,
• de optredende slagschaduw en
• aantasting van de natuur en het cultuurhistorische landschap,
• een waardedaling van huizen in de wijde omgeving rondom de locatie!

Handtekeningenactie:
In Mei 2008 is door de werkgroep een handtekeningenactie gestart.
Ondertussen hebben we al veel reacties gehad. Het is weer een signaal dat niet genegeerd mag worden! De handtekeningen zullen in juni 2008 worden overhandigd aan Burgemeester Anja van Apeldoorn-Pruijt.