Natuurlijk Krabbendam

Werkgroep Natuurlijk Krabbendam

De werkgroep Natuurlijk Krabbendam is begin 2019 ontstaan met het doel de omgeving van Krabbendam groener en mooier te maken waar dat redelijkerwijs mogelijk is. De drie leden zijn: Hans Sint, Alex Moerkerken en Frank Niele, inwoners van Krabbendam. Onze eerste actie was gericht op een groene inpassing van de werf van het aannemersbedrijf Dekker in Krabbendam. Het bedrijf werkt daar zeer positief aan mee.

Bij de oprichting hadden wij geen weet van het zogenaamde Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP-RES), maar sinds september 2020 domineren de energieplannen van de overheid onze agenda. Pas in september 2020 werden we ons via krantenartikelen bewust van het zogenaamde RES-proces, dat al in 2019 is afgetrapt.

Zoekgebieden RES

Op 15 april 2020 heeft de energieregio NHN al een concept gepubliceerd van de plannen die men inmiddels aan het Rijk heeft voorgelegd. In deze Concept-RES NHN zijn zogenaamde zoekgebieden aangewezen voor de plaatsing van windturbines en zonneweides. Wij hebben hiervan een analyse gemaakt in de twee bijgevoegde notities.

Een van de zoekgebieden is het “Zoekgebied N9” dat vanaf Koedijk omhoog loopt. De gemeente Bergen wil in de strook tussen Koedijk en Zijpersluis vier of vijf reusachtige windmolens plaatsen met een tiphoogte van rond de 180 meter. De gemeente Schagen overweegt het windpark direct ten noorden van Zijpersluis en/of windparken ten noorden Burgervlotbrug te re-poweren met veel grotere windturbines dan er nu staan.

Foto vanaf Westfriese Zeedijk richting Krabbedam

In het concept van de RES NHN staat (pagina 22):

‘De globale zoekgebieden die in de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden beschreven, zijn na een intensief participatie-proces met betrokken overheden, inwoners, maatschappelijke partners en stakeholders tot stand gekomen. Hierbij is rekening gehouden met de draagkracht en unieke kenmerken van het landschap in de regio en is veel aandacht besteed aan ruimtelijke inpassing van hernieuwbare opwek en aan de leefbaarheid.’

Omwonenden zijn niet betrokken

Dit is eenvoudigweg niet waar. Bij het intensieve participatie-proces zijn economisch belanghebbenden uitgenodigd, maar inwoners niet. Omwonenden van zoekgebieden hebben geen informatiebrief ontvangen en zijn niet uitgenodigd om te participeren. Ook leden van het Inwonerspanel Schagen zijn niet benaderd met vragen over de energieplannen en op het participatieplatform Samen Schagen wordt met geen woord over de plannen gerept.

Het lijkt erop dat burgers worden buitengesloten terwijl de plannen voor het plaatsen van windmonsters tot de grootste verbouwing van onze woonomgeving ooit behoren. De geplande windmolens zijn zo extreem groot dat ze het landschap op grote afstand zullen gaan domineren.

Als de plannen doorgaan wordt ons landschap verminkt, de leefbaarheid gedegradeerd, en de gezondheid aangetast. In en rondom Windpark Wieringermeer, met relatief ‘kleine molens’ van 177 meter hoog, staan al huizen te koop omdat mensen hun woonomgeving nu onbewoonbaar vinden.

Wat ons betreft zijn de plannen voor het plaatsen van extreme windmolens volstrekt onacceptabel. De overheid dreigt een historische vergissing te gaan maken. Uit onze analyse in de bijgevoegde notities blijkt ook nog eens dat de geplande windmonsters volstrekt overbodig zijn. Ze zijn ook niet duurzaam, zoals de overheid stelt, en leiden mogelijk tot een verspilling van belastinggeld. De klimaatdoelen kunnen worden bereikt met andere groene opties, zonder één nieuwe windturbine op land.

Voor de duidelijkheid: wij onderschrijven de Nederlandse klimaatdoelen volledig. Het gaat ons om de manier waarop de overheid die wil bereiken. Doe je dat duurzaam, of niet duurzaam.

Bezwaar aangetekend bij gemeenten en provincie

Wij hebben onze analyses in een brief voorgelegd aan alle raadsleden van de gemeenten Bergen en Schagen, aan de beide colleges van burgemeester en wethouders en aan de provincie. Aan de brieven zijn twee voornoemde notities toegevoegd met meer uitgebreide toelichtingen van onze standpunten.

In de brieven roepen we de gemeenten op om volledig en definitief af te zien van de plannen om extreme windmolens in woonomgevingen te plaatsen, en leggen we ook alternatieven voor. Als gezegd, de klimaatdoelen worden door ons onderschreven, maar wij pleiten voor een andere, betere, echt duurzame weg naar die doelen. 

Oproep aan de bewoners

Wij hebben de bewoners van Krabbendam en omgeving in november 2020 via een flyer geïnformeerd over wat ons te wachten staat. Zij die net als wij tegen de windplannen worden opgeroepen om zo spoedig mogelijk protest aan te tekenen bij de gemeenten Bergen en Schagen (hieronder staat hoe dat kan). Haast is geboden omdat het RES-proces al zover is gevorderd.

Bedenk dat de geplande windmonsters op 10 tot 15 km afstand goed zichtbaar zullen zijn, vooral ‘s nachts. Als je nu in het donker bij heldere hemel vanaf Krabbendam de Westfriese Zeedijk oploopt zie je een horizon van felrode lichten van Windpark Wieringermeer. Je zult er maar wonen.

Hier een voorbeeld-bezwaarbrief:

Aan:                      het college van burgemeester en wethouders van Schagen/Bergen

Onderwerp:      bezwaarschrift windmolens RES NHN

Datum: datum

Geacht college,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen uw voornemen om extreem hoge windmolens te plaatsen in het zoekgebied N9 nabij Krabbendam, in het kader van de Regionale Energie Strategie NHN.

Dergelijke extreem hoge windmolens horen niet in dit hoogwaardige landschap. Zij tasten de leefbaarheid aan en veroorzaken in ons stille landelijke gebied tot op grote afstand geluidhinder, slaapverstoring en gezondheidseffecten. 

Wij roepen u op om andere groene technieken toe te passen om de klimaatdoelen te halen. Die technieken zijn beschikbaar. Uw keuze voor dit soort windparken nabij woonkernen is onnodig en onacceptabel.

Hoogachtend (ondertekenen)

Adressering (per post of email):

Schagen:             Postbus 8, 1740 AA Schagen       hans.heddes@schagen.nl

Bergen:                Postbus 175, 1860 AD Bergen    k.valkering@bergen-nh.nl

Documenten

  1. Bezwaarbrieven aan gemeenten en provincie
  2. Energienotitie
  3. Geluidnotitie