Welkom

“Alles van waarde is weerloos” (Lucebert)

Behoud van het prachtige landschap van Noord Holland en een goed woon- en leefklimaat zijn kernwaarden voor de inwoners van Noord Holland, die gerespecteerd moeten worden. Nu en in de toekomst!

Maatschappelijke onrust mbt de ambitieuze doelstelling voor veel meer windturbines. Rust, ruimte, kleinschaligheid en Cultuurhistorie zijn kernwaarden voor de regio Zijpe. De Stichting KPO de Zijpe heeft circa 1600 sympathisanten. Onze sympathisanten hebben zich duidelijk uitgesproken tegen grootschalige windenergie. In een brede maatschappelijke discussie, georganiseerd de voormalige gemeente Zijpe, is met alle inwoners gesproken over het onderwerp duurzame energie. Hier is uitgekomen dat er geen draagvlak  is voor uitbreiding van windenergie op land. De uitkomst is een duidelijk signaal dat in een democratisch land niet genegeerd mag worden. Deze zelfde discussie komt nu ook in de gemeente Anna Paulowna op gang. Er zijn voldoende signalen dat het standpunt van de inwoners van Anna Paulowna niet wezenlijk verschilt van dat van de inwoners van Zijpe.

Inzicht geluidoverlast bij bestaande parken.  Er is in 2011 nieuwe regelgeving tav geluidproductie van windturbines vastgesteld. Deze nieuwe regelgeving impliceert een verruiming van de oude regelgeving. Er wordt nu gerekend met een gemiddelde geluidbelasting over een langere periode (één jaar). Maatwerk voor de nieuwe regelgeving is mogelijk, maar wordt in de praktijk niet of nauwelijks toegepast.  Uit verschillende onderzoeksrapporten blijkt dat de nieuwe regelgeving onvoldoende bescherming van woon en leefklimaat geeft. Met name voor het landelijk gebied zoals Zijpe en Anna Paulowna 

West Friese Omringdijk De Gemeente Zijpe en de gemeente Anna Pauwlona grenzen aan de West Friese Omringdijk. De hier liggende dijken zijn een typisch Hollands fenomeen, ze zijn zo gewoon dat het bijna 1000 jaar heeft geduurd sinds het aanleggen van dijken voor er één tot monument werd verklaard. Drie dijken zijn nu beschermd door de Provinciale Monumenten Verordening van Noord-Holland: de Wierdijk, de Westfriese Omringdijk en de Valkkogerdijk. Dit Monument wordt door vele inwoners en toeristen gewaardeerd. Vooral omdat het nu nog min of meer ongeschonden in het landschap aanwezig is. Het plaatsen van nieuwe generatie windturbines in de nabijheid van de Dijk zal een sterke negatieve impact hebben op de cultuurhistorische waarde!