Grote zonneparken Schagen

De gemeente Schagen heeft een conceptbeleid voor grote zonneparken geformuleerd.

De gemeente Schagen behoort tot de gemeenten met het hoogste aantal zon-uren van Nederland en is daarmee een zeer aantrekkelijke regio voor projectontwikkelaars om te investeren in grootschalige zonneparken.

Helaas blijkt in de praktijk dat voor projectontwikkelaars “return on investment” de belangrijkste drijfveer. Voor een meer zorgvuldige inpassing van grootschalige zonneparken dient de gemeente Schagen aanvullende regels op te stellen.

Wij hebben samen met vereniging Het Zijper Landschap een zienswijze geschreven waarin wij verschillende punten benoemen om te komen tot een zorgvuldiger beleid.

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Grote zonneparken Schagen

Brandbrief Burgergroeperingen NH

Namens meer dan 50 dorpsraden, verenigingen, stichtingen en burgergroeperingen uit Noord-Holland doen wij een dringend beroep aan de bestuurders van Noord-Holland: Respecteer de provinciaal vastgestelde minimale grens van 600 meter voor windturbines!

Daarnaast vragen wij de aandacht voor het alternatieve plan voor duurzame energie in de vorm van zonne-atollen in het IJsselmeer. Het plan Duurzaam Leefbaar wordt gedragen door vele burgers maar krijgt vooralsnog te weinig aandacht. Dankzij het plan is het mogelijk om op een duurzame en leefbare manier invulling te geven aan de ambitie voor duurzame energie opwekking in Noord-Holland.

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Brandbrief Burgergroeperingen NH

Locaties Windturbines Schagen voorlopig van de baan!

Op 5 maart 2021 heeft u, namens “Dorpsraad ’t Zand e.o.”, uw zorgen geuit over de zoekgebieden zon en wind in de omgeving van ’t Zand. Deze zoekgebieden zijn onderdeel van de Regionale
Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES NHN). In deze brief reageer ik op de door uw genoemde bezwaren.

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Locaties Windturbines Schagen voorlopig van de baan!

Minimale inspraak RES (3%)

Slechts drie procent is daadwerkelijk betrokken bij informatie- en inspraakbijeenkomsten. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 1800 leden.

De Regionale Energiestrategieën (RES) voor toekomstige locaties van onder meer zonneparken en windmolens hebben grote impact op de leefomgeving van inwoners. Op 1 juli moet de eerste fase zijn afgerond. Ruim 92% van de huiseigenaren is geïnteresseerd in de energieplannen in hun omgeving, maar slechts weinigen zijn geïnformeerd. De uitspraak dat de zoekgebieden tot stand gekomen zijn door inspraak van burgers is dus een politieke misser!

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Minimale inspraak RES (3%)

Opinie Natuurlijk Krabbedam

’Meer molens in polders en bij dorpen? Onzin’. Frank Niele van Natuurlijk Krabbendam ontrafelt verontrustende energieplannen

Datum: zaterdag 20 maart 2021 in Categorie: RES Windmolens

KRABBENDAM  

De gemeente Schagen moet definitief afzien van extra windmolens. De zoektocht van PvdA-wethouder Hans Heddes naar locaties is overbodig, vindt Frank Niele (62) van bewonersgroep Natuurlijk Krabbendam. Zonne-eilanden in het IJsselmeer, windparken in de Noordzee en ’groene import’ ziet hij als alternatief.

ED DEKKER 19-3-2021

Schagen maakt pas op de plaats met grote windmolens, meldde wethouder Heddes deze week op een digitale informatiebijeenkomst over de RES, de Regionale Energie Strategie. Hierin staan plannen voor zonne- en windenergie in Noord-Holland Noord.

Kaartjes met potentiële locaties voor turbines en panelen veroorzaakten veel onrust, vooral vanwege de ’zoekgebieden’ voor molens langs het Noordhollands Kanaal en de provinciale weg N249 (De Stolpen-Anna Paulowna). Niet nu, maar over twee jaar wil het Schager college beslissen over ontwikkelingen op deze plekken. De reden voor het uitstel is verzet vanuit de bevolking. Een interview.

Als energiespecialist en bezorgde inwoner van Krabbendam heb jij je gestort op de RES. Blij met de toezegging van wethouder Heddes over de molens?

,, Hij heeft zich iets aangetrokken van de hartenkreten van ons en vele anderen. Maar die zoekgebieden zijn nog niet van de baan.”

’Een zoektocht naar draagvlak’, zo noemde Heddes de pogingen tot 2023 van de gemeente om grote windmolens te plaatsen. Heeft zoeken zin?

,,Nee. Steeds meer burgers beseffen dat windmolens helemaal niet duurzaam zijn. Die zijn schadelijk voor het landschap, de leefbaarheid en de gezondheid. De weerstand groeit.”

Molens niet duurzaam? Heddes is wethouder duurzaamheid en wil ze graag.

,,Duurzaam moet welzijn, welvaart en milieuwinst opleveren. Duurzaam is geen synoniem van groen. Bij duurzaamheid wordt ’welzijn’ vaak vergeten.”

Op weg naar een schonere wereld moeten we meer energie duurzaam opwekken. Windmolens zijn toch hard nodig?

,,Ja, maar niet op land. Nederland is te klein. De oplossing ligt op zee en bij import. Een wetenschappelijk rapport van vorig jaar geeft dat ook aan. Dit ’Noordzee Energie Outlook’ is gemaakt in opdracht van onder meer het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanaf 2050 kunnen windparken in het eigen deel van de Noordzee ons voldoende stroom leveren om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen, namelijk 95 procent minder CO2-uitstoot dan in 1990.”

Pas in 2050 het doel bereiken? We moeten toch al in 2030 bijna de helft minder CO2 veroorzaken?

,,Daarom moeten we nu al kiezen voor het project Wieringerhoek: eilanden met zonnecollectoren in het IJsselmeer, bij de hoek van de Wieringermeer en Wieringen. Dit is het plan Duurzaam Leefbaar van Kor Buitendijk. Bestuurders beginnen enige sympathie te krijgen voor dit plan, maar ze zouden het moeten omarmen. Wieringerhoek levert 1,6 terawattuur elektriciteit op. Met deze hoeveelheid zit je al dicht tegen de hoge ambitite van de regio aan, die al ver boven die van het Klimaatakkoord ligt. Noord-Holland Noord wil in 2030 1 TWh extra opwekken. Dat was eerst 2 TWh, maar een aantal projecten zijn geschrapt, zoals op Texel. In het aanbod zit Wieringerhoek niet.”

Eerst zonne-energie van Wieringerhoek, daarna windstroom van de Noordzee. Komt daar voldoende steun voor?

,,Beide projecten zijn in elk geval duurzaam. Daar gaat het toch om? Als we met de plannen van alle dertig RES-regio’s in Nederland met zon en wind op land op dezelfde voet doorgaan, hebben we in 2050 drie keer de Hoge Veluwe aan oppervlakte zonnepanelen in ons land. En staan er 8500 windmolens van tweehonderd meter. Nu telt Nederland zo’n tweeduizend turbines, de meeste kleiner.”

Van deze oppervlaktes en cijfers zullen velen schrikken.

,,Zo’n ontwrichtende ontwikkeling moet je toch niet willen? Op deze manier wordt de hele RES een ramp. Ook een geldverslindende ramp. Nu al kan het elektriciteitsnet op veel plaatsen extra stroom niet aan. Zoals in Callantsoog, zo bleek deze week op de RES-bijeenkomst. En bedrijven aan de Belkmerweg in de Zijpe kunnen volgens netbeheerder Liander pas in 2024 hun opgewekte stroom kwijt.”

De programma-manager van de RES Noord-Holland Noord kent het recente rapport over de molenpotentie van de Noordzee nauwelijks, bleek deze week. Opvallend.

,,Dat kán toch niet? Het versterkt mijn vermoeden dat de lobby van Liander stevig is. Die hoopt via de RES op miljarden om het netwerk te verzwaren. De directeur van Tennet, die het hoogspanningsnet beheert, heeft al gewaarschuwd voor energie-ongelukken in 2025.”

De Noordkop, West-Friesland en regio Alkmaar willen als Noord-Holland Noord in 2030 1 TWh ’groene stroom’ leveren, bovenop de huidige productie van 2,2 TWh. Die totale hoeveelheid van 3,2 TWh is bijna het driedubbele van het gemiddelde per RES-regio. De dertig RES-gebieden willen samen 35 TWh leveren, gemiddeld 1,17 TWh per regio. Waarom wil Noord-Holland Noord meer?

,,De Noordkop wil uitgroeien tot ’dé energie-innovatieregio van ons land’. Misschien was dat de reden dat de gemeente Schagen met de zoekgebieden haar deuren wijd openzette voor windmolens. Hollands Kroon heeft in de Wieringermeer al het grootste windpark op land van Nederland. Verder is het gissen.”

Die term over de Noordkop als ’dé energie-innovatieregio van ons land’ dook opeens op in RES-stukken. Waar is die kreet op gebaseerd?

,,Geen idee. Volgens mij is deze ambitie op geen enkele manier democratisch gelegitimeerd. Ik heb nooit iets gemerkt van een discussie hierover in gemeenteraden. Een ambtenaar van Schagen zei op de bijeenkomst: ’We doen het voor Nederland’. Zo’n uitlating geeft te denken.”

Die 35 TWh-opwek op land in 2030 lijkt heilig verklaard.

,,Onbegrijpelijk. Het ís geen heilig moeten. Het Klimaatakkoord vermeldt die extra 35 TWh in 2030 één keer, zonder enkele onderbouwing. Dat cijfer komt uit de lucht vallen. Waar is die 35 op gebaseerd? De Klimaatwet verplicht ons het akkoord uit te voeren. Maar die 35 geldt als ’ambitieniveau’, niet als verplichting. Voor grootschalige ontwikkeling op zee en import van groen waterstof wordt nu in het RES-proces geen tijd genomen. Maar die tijd is er wel.”

Kan een regio windmolens worden opgelegd?

,,Volgens wethouder Heddes kan dat ’absoluut niet’. Dat klopt niet. Kijk wat er in Drenthe is gebeurd.”

De ’zoekgebieden’ zijn geparkeerd, wat gaat Natuurlijk Krabbendam nu doen?

,,We proberen de hele RES van tafel te krijgen. RES moet DES worden, Duurzame Energie Strategie. Landelijk gestuurd, van bovenaf. Met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Met andere organisaties werken we hierin samen met Kees Pieters van Nederwind, een groot netwerk windenergie.”

Wie is Frank Niele?

De 62-jarige Frank Niele uit Krabbendam is chemicus. Bijna dertig jaar werkte hij bij de Shell en schreef een boek over energietransitie en duurzame ontwikkeling.

Samen met dorpsgenoten Hans Sint en Alex Moerkerken richtte hij in 2019 Natuurlijk Krabbendam op. Sinds vorig najaar richt deze bewonersgroep zich sterk op plannen voor windmolens en zonneparken in de regio.

Noordhollands Dagblad

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Opinie Natuurlijk Krabbedam

Burgerinitiatief Duurzaam Leefbaar

“Het burgerinitiatief geeft burgers het recht om zelf direct onderwerpen letterlijk op de politieke agenda te plaatsen en daarmee hun vertegenwoordigers voor een keuze te plaatsen.

Als burgers van de Kop van Noord-Holland, West Friesland en de regio Noord-Holland-Noord hebben willen wij graag ons alternatieve plan voor ontwikkeling van duurzame energie op de agenda zetten. Helaas wordt ons plan (nog) niet serieus meegenomen in het conceptplannen die nu worden ontwikkeld door de overheid.

Wij hebben het burgerinitiatief aangekondigd aan alle gemeenten en provincie in Noord-Holland. Deze brief kan u hier lezen! Voor het burgerinitiatief zijn er 5000 handtekeningen van stemgerechtigde inwoners van Noord-Holland nodig.

Wij zijn diep teleurgesteld

De ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie (RES) is begin 2019 gestart. Als burgers mochten wij, een jaar later, in 2020 meepraten over de uitvoering van de RES. Wij hebben direct gevraagd waarom wij niet vanaf de start in 2019 mee mochten denken. Daar is een pittige discussie over geweest. Wij hebben gevraagd, en er op aangedrongen, om mee te mogen denken in het vervolgtraject. Dus bij het opstellen van de de concept RES. Helaas is er geen bereidheid om te komen tot echte participatie. Daarom zijn wij dus nu genoodzaakt tot het starten van een burgerinitiatief.

Het is de grote vraag of de energie die wij moeten gebruiken voor deze stap wel duurzame energie is! Veel liever zouden wij energie steken in de ontwikkeling van een RES dat zowel leefbaar als duurzaam is!

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Burgerinitiatief Duurzaam Leefbaar

Extra bomen en windmolens in Schagen

Schagen wil 500.000 bomen planten, vooral in buitengebied. Vrees voor extra windmolens door groengolf. ’Deze nieuwe lijnen in het landschap trekken turbines aan’

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Extra bomen en windmolens in Schagen

’Burger voelt zich verraden’

Datum: woensdag 29 januari 2020 in Categorie: Energie-transitie Provincie NH Windmolens Windturbines Zonne-energieSint Maartensbrug – Kritiek op aanpak provincie voor extra windmolens en zonnevelden in Noordkop groeit
Ed Dekker 29-1-2020

_______________________________   

Achtergrond 

Provincie en Schagen praten over molens 
De provincie stelt 3 februari de voorwaarden vast waarin het energieplan (Regionale Energie Strategie) moeten voldoen. Schagen houdt die dag een informatieavond over de RES (19 u, Clusius College). ,,De overheid blijkt niet je vriend te zijn, maar je vijand. Provincie en gemeente laten zich zien als een onbetrouwbare partner die met korte klappen snel wil scoren.” 

_______________________________

Annemarie Lootsma uit Sint Maartensbrug is laaiend over de plannen voor extra windmolens en zonnevelden in de regio. Net als een groeiend aantal andere verontruste Noordkoppers. Namens werkgroep Polder B Zijpe stuurde Annemarie Lootsma gisteren een gepeperde brief aan de provincie. ’Als burgers voelen wij ons verraden’, schreef zij. 

 ,,Vijf jaar geleden bepaalde de provincie de minimale afstand tussen een windmolen en een huis op zeshonderd meter, na zorgvuldige afweging. Nu is deze norm klakkeloos weggeveegd en mogen turbines op tweehonderd meter komen. Dat is verschrikkelijk. Wie zijn vermogen in zijn huis heeft gestoken, is zijn geld kwijt”, licht zij toe. ,,Woningen zo dicht bij joekels van molens worden onverkoopbaar.” 

De provincie heeft een groot deel van de Kop van Noord-Holland op het oog voor windmolens en zonnepanelen. Voor juni moet er een plan liggen, zo is pas bekend geworden. De angst leeft in de regio dat de relatief lege Noordkop een fors aandeel moet leveren in de omschakeling naar duurzame energie. 

,,Iedereen zal de noodzaak van verandering beseffen. Maar niet op deze manier”, zegt Arco Kleimeer van de Dorpsraad Warmenhuizen. ,,Bij de plannen wordt de burger vrijwel geheel gepasseerd. Er valt weinig te kiezen of bij te sturen. Op deze wijze stimuleer je de bevolking niet, bouw je geen draagvlak op.” 

Kleimeer mist in de zogeheten Regionale Energie Strategie aandacht voor de leefbaarheid van bewoners. ,,Terwijl de impact van turbines van misschien wel 250 meter hoogte enorm is.” Volgens hem heeft het plan ’idiote proporties’ aangenomen. Dorpsraad Warmenhuizen overweegt op korte termijn een bijeenkomst te beleggen om inwoners te informeren over de ontwikkelingen. ,,Ook willen wij met andere dorpsraden in de regio gezamenlijk een vuist tegen de overheid maken.” 

Willen politici energieplannen ’er door drukken’? Kleimeer (oud-raadlid voor het CDA-Schagen): ,,Zo wil ik dat niet zeggen. Ze lijken in een tunnel te zitten waardoor ze maar één kant op kunnen.” 

De gemeenten in de regio moeten voor juni aangeven hoeveel molens en zonneparken zij toestaan, en waar. Arco Kleimeer wijst op ingrijpende consequenties. ,,Onze agrarische sector speelt een belangrijke rol in de wereldvoedselproductie, inclusief de zaadveredeling. Dan moet er wel voldoende personeel zijn. Maar een regio vol turbines prijst zich uit de markt als aantrekkelijk woongebied.” 

Naar de rechter 

Kritisch Platform Ontwikkeling Zijpe & Schagen sluit zich aan bij molenprotesten in West-Friesland. Woordvoerder Henno Dasselaar kondigt in een brief aan de provincie aan naar de rechter te stappen als de 600 meter-grens vervalt.

Noordhollands Dagblad

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor ’Burger voelt zich verraden’

Brieven verontruste burgers

Vanuit de regio West-Friesland en de Kop van Noord-Holland zijn verschillende brieven geschreven aan de Provincie, Gemeenten en inwoners.

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Brieven verontruste burgers

Bodemleven

Grote grondgebonden zonneparken beïnvloeden de bodem en het bodemleven

Atlas Natuurlijk Kapitaal

23-JAN-2020 – Grondgebonden zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt weggehouden en de bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de vegetatiegroei en het ontstaan van organische stof afnemen, waardoor er minder voedsel beschikbaar komt voor het bodemleven. De metingen van studenten van Wageningen Universiteit bij vier zonneparken bevestigen deze hypothese. Lees hier het gehele artikel.

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bodemleven

Deur open voor windmolens Noord-Holland

Deur open voor windmolens. Provincie lonkt naar de ruimte van de Noordkop om te voldoen aan eis van Klimaatakkoord. ’Industrieel platteland dreigt’

woensdag 15 januari 2020

OUDESLUIS
De provincie wil de deur van de Kop van Noord-Holland wijd open zetten voor windmolens. Dat blijkt uit een studie naar klimaatmaatregelen. Voor ’Haarlem’ komt een groot deel van onze regio in aanmerking voor turbines.

 Ed Dekker 15-1-2020
Henno Dasselaar van de regionale Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling reageert geschrokken. ,,Inwoners hebben geen idee wat ze te wachten staat. Een industrieel landschap op het platteland dreigt.”
Deur open voor windmolens. Provincie lonkt naar de ruimte van de Noordkop om te voldoen aan eis van Klimaatakkoord. ’Industrieel platteland dreigt’
In paars de potentiële locaties in de Noordkop voor windturbines.
© Kaartje provincie Noord-Holland
De Noordkop heeft veel open polders en dat is precies wat de provincie zoekt. Om te voldoen aan het Klimaatakkoord moeten er veel meer windmolens komen. Aantallen worden nog niet genoemd, maar Henno Dasselaar vreest een ’tweede Wieringermeer’, verspreid over diverse locaties. In Wieringermeer is het grootste windpark op land in Nederland in aanbouw.

Drastisch

Drastische maatregelen zijn nodig om te voldoen aan de eis om over tien jaar met z’n allen 49 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Noord-Holland zit nu nog maar op zes procent. Provincies voelen de hete adem van ’Den Haag’ in hun nek. Dasselaar: ,,Als zij de afspraken van het Klimaatakkoord niet halen, wijst het Rijk locaties aan. Dan heb je helemaal niets meer te zeggen.” De Oudesluizer is oud-bestuurslid van de Vereniging Omwonenden Windturbines.
De beoogde CO2-halvering in 2030 is het begin. In 2050 moet dat honderd procent zijn. Alle benodigde energie moet dan duurzaam zijn opgewekt. De provincie Noord-Holland zet vooral in op windenergie. Daarmee lijkt de meeste winst te behalen. Eén turbine zoals in het Windpark Wieringermeer levert net zoveel stroom op als meer dan twintig voetbalvelden vol zonnepanelen. Als Noord-Holland kiest voor alleen panelen, zijn er zo’n vierduizend voetbalvelden nodig.
De provincie maakt per regio een energieplan, samen met de gemeenten, het waterschap (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en netwerkbeheerder Liander. Over een half jaar moet er een voorlopig plan zijn, in maart 2021 het definitieve. Nu de eerste studies achter de rug zijn, wordt duidelijker welke koers wordt ingezet.

In tegenspraak

,,Die koers is volledig in tegenspraak met wat de provincie eerder wilde”, stelt Henno Dasselaar. Tot hier en niet verder, zei ’Haarlem’ eerst. Toen werd het ’nee, tenzij’. Dat was al onder de nieuwe gedeputeerde Edward Stigter, verantwoordelijk voor duurzame energie.
Diezelfde Stigter leidt nu gesprekken over over de ’Regionale Energiestrategieën’. Voor elke regio is zo’n RES in de maak. Daaruit blijkt nu ook al dat windmolens dichtbij huizen kunnen komen. Opeens heeft de provincie geen boodschap meer aan haar eigen voorwaarde dat een molen op minstens zeshonderd meter afstand van een woning moet komen. Dat kan straks al op tweehonderd meter, zo laten kaartjes zien.
,,Onvoorstelbaar”, noemt Dasselaar deze ommezwaai. ,,Op zeshonderd meter afstand zijn er veel klachten over overlast, vooral over geluid en slagschaduw. Dat wordt dus alleen maar erger.”

Vogelvrij

In zijn ogen is de Noordkop vogelvrij geworden. In de eerste RES-studies, opgesteld onder regie van de provincie, staat dat ook met zoveel woorden: ’In een groot deel van de regio zijn er geen of nauwelijks restricties voor windturbines’. Dat blijkt ook uit een kaartje dat potentiële locaties aangeeft, in het paars. Het kaartje is overwegend paars gekleurd.
In enkele gebieden zijn molens taboe. Zoals de duinen, het Zwanenwater en andere beschermde Natura 2000-gebieden. Beperkingen gelden ook voor aardkundige monumenten (zoals op Texel en Wieringen) en rond Den Helder Airport.
’Enorme protesten’ verwacht Henno Dasselaar als projecten concreet worden. ,,Pas dan zullen burgers goed beseffen wat er bij hen om de hoek dreigt te gebeuren. Nu klinken getallen nog heel afstandelijk.”
Tot 2030 moet Noord-Holland op land nog zo’n 1,25 TWh extra aan duurzame energie opwekken. Een terawattuur is een miljard kilowattuur. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 3300 kWh. Het potentieel van de Noordkop is berekend op totaal 18,5 TWh. Meer dan de helft van deze gigantische hoeveelheid duurzame energie kunnen windmolens op land opleveren. ,,De potentie is dus veel groter dan we hier nodig hebben. Daarom verontrust mij een uitspraak van Schager wethouder Heddes mij zo”, aldus Dasselaar. Hans Heddes zei onlangs in deze krant dat bij best opgaven van andere regio’s wil overnemen.

Windfonds

Aanvragen voor een bijdrage uit het Windfonds Wieringermeer kunnen tot eind februari worden ingediend. Vattenfal en ECN hebben voor dit jaar 75.000 euro beschikbaar. Het geld is voor lokale projecten van bewoners, verenigingen en instellingen in de Wieringermeer en directe omgeving. Meer info zie www.windparkwieringermeer.nl.


Noordhollands Dagblad

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Deur open voor windmolens Noord-Holland

Turbines als ongewenst baken voor dorpen.

Turbines als ongewenst baken voor dorpen in Noordkop. Actievoerders op scherp, er dreigen’volksopstanden’

Datum:

  • dinsdag 21 januari 2020
SCHAGEN
De Noordkop vol met windmolens en zonneparken? ,,Als we niets doen wel”, zegt Riet Dapper uit Burgervlotbrug.

Ed Dekker 21-1-2020
De eerste ideeën van de provincie voor omvangrijke energieopwekking in de Kop van Noord-Holland hebben actievoerder Riet Dapper wakker geschud. ,,We moeten met onze werkgroep weer in beweging komen, na acht jaar rust.”
In 2012, na zes jaar strijd, waren grote windmolens in de Zijper polder F bij het Noordhollands Kanaal van de baan. ,,Nu vrezen we opnieuw het ergste.”
Ook op andere plekken in de Noordkop klinken verontruste geluiden nu doordringt wat de regio staat te wachten. Een woud van windmolens en enorme oppervlaktes aan zonnepanelen? ,,Wij voorspellen dat de ontwikkeling veel grootschaliger wordt dan bijna iedereen denkt”, stelt Henno Dasselaar uit Oudesluis van de regionale Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling.

Weinig te kiezen

Een informatie- en inspraakavond maandag in Schagen gaf een indruk van de nabije toekomst. Dasselaar: ,,Er valt weinig te kiezen, dat werd duidelijk. Veel molens of veel zonneparken. Of beide.”
Met groene en rode stippen konden bezoekers op bonte gebiedskaarten hun keuze aangeven, voor of tegen. Dapper: ,,Ik wilde zeven rode stippen plaatsen, maar had er drie gekregen. ’Niet méér mevrouw, bedoeling is om opbouwend mee te denken’, kreeg ik te horen. Nou ja zeg.”
Drie scenario’s voor de Noordkop werden uit de hoge hoed getoverd op de bijeenkomst over de ’regionale energiestrategie’. Ingenieursbureaus, aan het werk gezet door de provincie, noemen hun modellen ’Lokale kracht’, ’Landschap is leidend’ en ’Kop vooruit en verbonden’. De namen staan voor veel, meer en meest.

Ruimte

De nadruk van de klimaatmaatregelen ligt in de Kop op windmolens en zonnepanelen. ,,Hier waait het bijna altijd en schijnt heel vaak de zon. En er is ruimte”, vertelde Annemiek van Bentem namens de provincie bij de presentatie.
De bezoekers hadden snel door dat de regio in beeld is voor de productie van veel meer stroom dan ze zelf nodig heeft. Duidelijk werd dat de Kop van Noord-Holland een fors aandeel is toebedeeld in de noodzaak om in 2030 landelijk 35 TWh duurzame energie op te wekken, om te voldoen aan de eisen van het Klimaatakkoord.
Een terawattuur staat gelijk aan de opbrengst van honderd windmolens. Dat is vrijwel gelijk het Windpark Wieringermeer, het grootste molenpark van Nederland op land.
Geen enkele van de dertig energieregio’s is een minimumproductie opgelegd, wel de verplichting dat ze elkaar moeten helpen en er samen moeten zien uit te komen. En anders grijpt ’Den Haag’ in.

’Iets extra’s’

Peter Maurits uit Sint Maartenszee ziet de bui al hangen. De overbuurman van het ECN volgt de energietransitie op de voet. Maandagavond liet hij al direct zijn zorgen blijken. Hij vreest een uitgestrekt industrieel energielandschap. En hij schrok van Schager wethouder Hans Heddes die op de avond opnieuw liet blijken open te staan voor ’iets extra’s’. Met andere woorden: regio’s die tekortschieten kunnen bij ons terecht. Maurits: ,,Mensen wonen hier vooral om de ruimte en de rust. Dat dreigt in de knel te komen.”

Bewezen technieken

’Onbegrijpelijk’ noemt Peter Maurits de keuze van de provincie om in de berekeningen veelbelovende innovaties uit te sluiten. ,,Alleen bewezen technieken tellen. Maar de ontwikkelingen met aardwarmte en waterturbines kunnen snel gaan. Om de vijf jaar kunnen plannen worden herzien, krijg je dan te horen. Als een windmolen er eenmaal staat, blijft-ie 25 jaar draaien.”
De getoonde kaartjes staan inmiddels op de website van de ’Noord-Hollandse Energie Regio’. De afbeeldingen voorspellen ingrijpende veranderingen voor het landschap, welk scenario dan ook wordt gevolgd en hoeveel rode stippen dan ook effect hebben.

2400 hectare

Verontruste bezoekers gruwden maandagavond vooral van ’Kop vooruit en verbonden’, het meest vergaande model. Bijna 2400 hectare agrarische grond langs wegen en de spoorlijn is tot 2050 op het oog voor panelen, bruto.
Volgens Annemiek van Bentem komt netto maximaal dertig project van deze oppervlakte beschikbaar. ,,Dat is de praktijk.” Dat gaat nog altijd om 720 hectare, ruim veertienhonderd voetbalvelden.
Ook het Amstelmeer en IJsselmeer – binnen de grens van Hollands Kroon – zijn in dit scenario voor de periode tot 2050 op de korrel voor collectoren. De een voor 1,25 hectare, de ander voor negen hectare, beide netto. Het Amstelmeer en IJsselmeer staan ook voor windmolens ingekleurd: tot 2050 samen voor netto bijna vijf hectare.
Zonnepanelen kunnen ook op andere plekken worden geplaatst. Zoals – verdeeld over de modellen – op tuinbouwkassen, parkeerplaatsen bij de kust, grote daken en gevels. Ook fietspaden komen in de Noordkop voor zon in aanmerking, in 2050 netto voor 36 hectare.

Verzilte gronden

In het scenario ’Landschap is leidend’ zijn panelen op één soort agrarische percelen gedacht: alleen op verzilte gronden. Dit zijn akkers met een hoog zoutgehalte. De provincie wil dit nieuwe gebruik combineren met natuurontwikkeling. Het gaat netto om 27 hectare.
’Lokale kracht’ gaat uit van het minste méér. Opvallend aan dit model is de keuze voor een molen bij een dorpskern van meer dan duizend inwoners. Nemen turbines de rol van kerken over als baken van een dorp? Molens staan ook ingetekend langs dijken en waterwegen.
Een heikel punt wordt de afstand tussen een windmolen en een huis. De provincie Noord-Holland gaat uit van minimaal zeshonderd meter. Van het Rijk mag dat best minder: vijfhonderd meter bij woonkernen, tweehonderd meter bij verspreide bebouwing.

Veruimen

De ingenieurs hebben met afstanden geen boodschap aan ’Haarlem’. ,,We volgen het landelijke beleid. De provinciale voorwaarden moeten dus worden verruimd”, verkondigde Annemiek van Bentem.
Tweehonderd meter? Henno Dasselaar voorziet ’volksopstanden’. ,,De invloed van windmolens op mensen reikt verder dan duizend meter. Bovendien daalt een woning tot op twaalfhonderd meter meter afstand stevig in waarde, twintig tot dertig procent.” Hij was geruime tijd bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines. In die functie heeft hij menig bezwaarmaker geholpen in juridische procedures.

Invloedcirkels

Dasselaar miste maandagavond op de kaarten ’invloedcirkels’ rond kansrijke turbines. ,,Zonder die cirkels zien die molenstipjes er onschuldig uit. Maar dat is zand in de ogen strooien.”
Riet Dapper en haar Zijper werkgroep staan op scherp. ,,Opeens duikt de verminking van het polderlandschap weer op. Voor windmolens wordt sterk gekeken naar de structuur van het landschap, worden bestaande lijnen gevolgd. Wat betekent dat? Om forse ingrepen te vergoelijken? Is een zogenaamde lijnopstelling minder erg? Kanalen en dijken maken ook bochten. En dan lijkt het echt alsof bijna het hele landschap vol staat met die dingen.”

Haast

De Burgervlotbrugse vraagt zich nog iets anders af. ,,Waarom die haast? In juni moet er al een concept-plan liggen, over een half jaar. Hoe zorgvuldig kan je dan zijn?”
Peter Maurits voelt zich, zoals hij zegt, ’gekooid’. ,,De mens komt in alle ideeën niet aan bod. Leefbaarheid voor ons telt kennelijk niet.”
Provincie Noord-Holland, gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken samen bij het opstellen van de zogeheten regionale energie strategie. Daaruit moet blijken hoe in 2030 de CO2-uitstoot zal zijn gehalveerd ten opzichte van 1990. In 2050 moet zelfs alle benodigde energie duurzaam zijn opgewekt.
Noordhollands Dagblad
What do you want to do ?

New mail

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Turbines als ongewenst baken voor dorpen.

Windpark Callantsoog afgeserveerd

Op 10 november 2014 heeft de gemeenteraad het plan van GDF SUEZ  voor 8 windturbines nabij Callantsoog en het Zwanenwater bijna unaniem afgeserveerd. De CDA fractie had het principe verzoek van de initiatiefnemer GDF SUEZ  geagendeerd maar de raadsleden waren er niet van overtuigd dat er voldoende draagvlak is voor 8 mega windturbines op deze locatie nabij diverse campings en recreatieparken. Kees de Wit van de Ondernemers federatie Schagen hield een stevig pleidooi voor de belangen van de recreatieve sector.

Het college van B&W van de gemeente Schagen heeft het verzoek van GDF Suez afgekeurd vanwege het tegenstrijdigheid met het collegeakkoord dat alleen windturbine toestaat langs snelwegen en vaarwegen. Deze stelling is ook verwoord in de zienswijze die de gemeente Schagen heeft ingediend aan de provincie Noord-Holland mbt het herstructureren van windenergie op land.

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Duurzame-energie/Wind/Wind-op-Land.htm

Alleen de PvdA fractie, bij monde van Vera van Vuuren, wilde graag dat het college het principe besluit in heroverweging nam. Het CDA ( Hans Klaver), die nota bene het onderwerp had geagendeerd, draaide op het laatste moment en schaarde zich achter de andere partijen die unaniem tegen dit voorstel stemden.

De insprekers namen het de initiatiefnemers zeer kwalijk dat de gedragscode windenergie die de sector zelf heeft vastgesteld weer met voeten wordt getreden. Zonder de omwonenden en recreatieve sector in kennis te stellen wordt via de achterdeur geprobeerd een principebesluit te forceren zodat de deur weer op een kier staat om een zeer omstreden windpark er door te drukken. Een punt van aandacht is de extravagante grondvergoedingen die GDF SUEZ aanbiedt GDFSuez Windpark Zwanenwater Zijpe terwijl er voor andere belanghebbenden slechts spiegels en kralen wordt aangeboden.

De windbranche heeft in september 2014 een eigen gedragscode gepubliceerd die een eind moet maken aan de achterkamertjes politiek van initiatiefnemers en energiebedrijven. In een zo vroeg mogelijk stadium wordt de omgeving benaderd om te komen tot meer draagvlak.  Nu blijkt weer dat de sector moeite heeft om haar eigen gedragscode na te komen.

Business as usual!

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines heeft een eigen gedragscode opgesteld. Deze gedragscode gaat verder dan de gedragscode van de windbranche. Een bredere belangenafweging blijkt zeer noodzakelijk. Gedragscode versie 1.1 28 oktober (pdf)

Natuurlijk is het niet een ideale situatie dat er nu meerdere gedragscodes in de omloop zijn. Maar gezien de ervaringen in de praktijk blijkt het broodnodig!

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Windpark Callantsoog afgeserveerd

Schagen pleit voor gedifferentieerde geluidsnorm windturbines

Het college van B&W van de gemeente Schagen heeft in een zienswijze aan de provincie Noord-Holland kenbaar gemaakt dat windparken alleen worden toegestaan indien het windturbinegeluid niet boven het achtergrondniveau ligt. Bovendien is het college van mening een breed draagvlak voor windenergie een absoluut vereiste.

Dit komt overeen met de brief die het college van de vroegere gemeente Zijpe in 2011 aan de 2e kamer stuurde. In deze brandbrief concludeerde het college dat het draagvlak voor windenergie gedaald was tot een absoluut minimum.

29 juli 2014 01.R Notitie Reikwijdte 14.108145_bijlage

overzicht windmolens aan te melden voor herstructurering wind op land,1

Brief overlast windturbines tweede kamer

 

 

 

 

 

 

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Schagen pleit voor gedifferentieerde geluidsnorm windturbines

Windenergie op de Afsluitdijk!

Windenergie staat met stip op één als optie voor energiewinning bij de Afsluitdijk. Je zou zo’n vijftig tot honderdvijftig windmolens kunnen plaatsen en die leveren gezamenlijk tot 450 megawatt aan elektrisch vermogen op. Daarmee kan je de taakstelling voor Noord-Holland en Friesland in één keer invullen. Nu zijn windturbines een gevoelig onderwerp.

Onder de bewoners van de Afsluitdijk is mogelijk wel draagvlak voor windenergie

Al eerder werden plannen voor een windmolenpark bij Friesland van tafel geveegd. Daarom zie je dat turbines in alle plannen met de nodige aarzeling en voorzichtigheid naar voren worden geschoven. Een feit is wel dat windenergie op land in alle gevallen hevig verzet oplevert van omwonenden. Ook de ontwikkelaars van Windenergie komen tot de conclusie dat de lokaties voor windenergie op land zo langzamerhand wel uitgeput zijn. Het ministerie heeft laten onderzoeken wat de technische mogelijkheden zijn voor windenerie op de Afsluitdijk. De conclusie: “Plaatsing van windturbines op of nabij de Afsluitdijk is technisch mogelijk op delen van de dijk over een totale lengte van circa 27,6 km”. Het onderzoeksrapport is hier te vinden.

 

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Windenergie op de Afsluitdijk!

Beantwoording vragen inzake nut, noodzaak en kosten windenergie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (PDF)

Datum 11 november 2013    DGETM-ED / 13187416

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen van het lid Klever (PVV) over nut, noodzaak en kosten van windenergie (ingezonden 4 november 2013).

1Wat is uw reactie op het artikel ‘Bevolking moet oordelen over akkoord energie’?(Financieel Dagblad 29 oktober 2013)

Antwoord: Nederland is een representatieve democratie. Op 2 oktober jl. heeft uw Kamer op hoofdlijnen ingestemd met het Energieakkoord. Daarnaast ben ik van mening dat middels ondertekening door 40 partijen het akkoord breed draagvlak heeft in de samenleving.

2 Waarom maakt u de Nederlandse bevolking 70 miljard euro afhandig en breekt u daarmee het systeem van elektriciteitsvoorziening af?

 Antwoord: Het genoemde getal is niet correct. De berekening waar in het artikel aan gerefereerd wordt, bevat diverse fouten waar ik ook naar verwezen heb in mijn recente brief betreffende ‘Verzoek hernieuwbare doorrekening Energieakkoord’. Voor de lasten als gevolg van het Energieakkoord verwijs ik u naar het antwoord op vraag 254 van de schriftelijke vragen bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken (Kamerstuknummer 33750 XIII, nr. 6).

3 Welke analyse toont onomstotelijk aan dat wij in Nederland zonder de windparken in existentiële nood geraken?

Antwoord: Duurzame energie, en daarmee ook windenergie, wordt gestimuleerd omdat het bijdraagt aan de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de energievoorziening. Daarbij draagt het eveneens bij aan het verdienvermogen van de BV Nederland. Dit wordt in vele nationale en internationale studies bevestigd. Tevens hebben we te maken met een Europese verplichting om 14% duurzame energie te realiseren in 2020. Eén van de meest kostenefficiënte manieren om deze doelstelling te realiseren is windenergie op land, zo blijkt uit doorrekening van ECN en vele andere instituten. Daarnaast is uitrol van wind op zee en biomassa bij- en meestook nodig om de doelstelling te kunnen halen.

4 Bent u bereid om de bevolking te laten oordelen over nut, noodzaak en kosten van windmolenparken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, zie antwoord op vraag 1.

 5 Vindt u dat het aangaan van tientallen miljarden euro’s aan subsidieverplichtingen voor windparken zonder de bevolking hierover te raadplegen getuigt van goed bestuur?

Antwoord Zie antwoord op vraag 1.

6 Kunt u deze vragen voor het wetgevingsoverleg Energie van maandag 11 november 2013 beantwoorden?

Antwoord Ja.

(w.g.) H.G.J. Kamp

 Minister van Economische Zaken

 

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vragen inzake nut, noodzaak en kosten windenergie

Laag Frequent Geluid. Een onderzoek naar een relatief onbekend maar groeiend milieuprobleem:

Laag Frequent Geluid

Wonen in het paradijs, leven in de hel

Een onderzoek naar een relatief onbekend maar groeiend milieuprobleem: Laag Frequent Geluid.
37%
 
€3.200

toegezegd van €8.500
30

dagen te gaan

60

sponsors

Steun deze film
Vanaf 5 euro

<iframe src=”http://player.vimeo.com/video/68600768?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;color=009edf” width=”400″ height=”300″ frameborder=”0″ webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>

Laag Frequent Geluid is een hele diepe toon beneden de menselijke gehoorgrens en wordt ervaren als een trilling in het lichaam of als een zware bromtoon, vergelijkbaar met het gedreun van een wastrommel. Laag Frequent Geluid komt voor in heel Nederland en veroorzaakt ernstige gezondheidsklachten.

Het is een ingewikkeld probleem. Niet iedereen neemt het waar, maar het is overal. Het lijkt schadelijk te zijn voor mens en natuur. Maar door de ongrijpbaarheid ervan en door gebrek aan regelgeving duurt het veel te lang voordat er echt iets tegen wordt ondernomen.

Ook is er sprake van allerlei tegengestelde belangen, die ervoor zorgen dat erkenning van het probleem op zich laat wachten. Economische belangen: het verergert door industriële uitbreidingen. En milieubelangen: Laag Frequent Geluid schaadt gezondheid en natuur, maar ook windmolens kunnen een bromtoon veroorzaken, terwijl deze juist worden geplaatst om het milieu minder te belasten.

 

 

Wonen in het paradijs, leven in de hel

Een jaar geleden klopte een groep mensen uit Noord Groningen bij ons aan. Hun leven op het paradijselijke platteland was tot een hel geworden. De bromtoon had hun leven totaal ontwricht.  Hun onderzoek naar de bron van het geluid leverde vooral frustratie op. En oplossingen leken nog niet echt in zicht. Dit riep onze nieuwsgierigheid op. Wat is hier aan de hand?

Met hun verhaal als startpunt onderzoeken we wat Laag Frequent Geluid is en proberen we de oorzaak ervan te achterhalen. Daarbij zal duidelijk worden dat het probleem niet lokaal is, maar internationaal. Daarnaast besteden we aandacht aan de mogelijke oplossingen en laten we verschillende experts aan het woord. Zo willen we het fenomeen Laag Frequent Geluid en de schadelijke gevolgen ervan meer bekendheid geven en op de kaart zetten.

Voor ons is de problematiek rond Laag Frequent Geluid exemplarisch voor de onmacht van het individu in grootschalige machinaties. Ook dat willen we blootleggen in deze documentaire.

 

 

Volg ons op Facebook

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Laag Frequent Geluid. Een onderzoek naar een relatief onbekend maar groeiend milieuprobleem:

Schagen wil toch opschaling windturbines langs N245

Gemeente Schagen verzuimd voornemen tot opschaling windmolens bij provincie

31 januari 2013

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven de nieuwe gemeente Schagen

Foto KPO

een reactieve aanwijzing mbt bestemmingsplan voor het buitengebied bij Harenkarspel wat betreft de vervanging en opschaling van windmolens.

Het bestemmingsplan maakt de plaatsing van windturbines met een as-hoogte van 85 meter mogelijk, mits het aantal turbines afneemt. Het betreft acht molens met een masthoogte van ongeveer 55 meter langs de N245. Volgens de Structuurvisie van de provincie is het opschalen van windturbines alleen mogelijk als in het bestemmingsplan regels worden opgenomen. Het bestemmingsplan vermeldt alleen dat de as-hoogte maximaal 85 meter mag zijn. Verder zijn er geen regels opgenomen. De provincie heeft hierover geen zienswijze kunnen indienen omdat het voornemen tot opschaling van de turbines niet aan de provincie is voorgelegd. De gemeente vermeldt ook geen goede ruimtelijke onderbouwing van nut en noodzaak.

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Schagen wil toch opschaling windturbines langs N245

Structuurvisie Wind op land

In het concept rapport voor reservering concentratiegebieden voor grootschalige windenergie wordt geen rekening gehouden met het Noord-Hollands Provinciaal beleid. Eind 2012 heeft de provincie Noord-Holland bepaalt dat er geen nieuwe windmolens meer bijkomen, behalve in de Wieringermeer.  Zie ook presentatie van 21 jan 2013 van het Ministerie  Structuurvisie WOL 2013 Rapport Meinte de Hoogh 2

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Structuurvisie Wind op land

Zienswijze Windenergie Noord-Holland

Het restrictieve windbeleid van Provincie Noord-Holland heeft maar liefst 700 pagina’s zienswijzen opgeleverd. Zie  2 x link hieronder:

http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/download.aspx?Type=A&ID=86d2320e-cdac-45ed-b288-a470e258a362

http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/download.aspx?Type=A&ID=495f251f-8348-4418-a316-a26d9f8fdf1a

De reactie van Hollands Kroon Provincie NH is hier te lezen.

Eindelijk openheid van zaken! Grondeigenaren willen samen met energiebedrijven heel Noord-Holland volzetten met megawindparken. Volgens het merendeel van de initiatiefnemers horen industiele windmolens gewoon thuis in het landschap van Noord-Holland. En van overlast is geen sprake.  Het “windenergiedraagvlak”  onder de inwoners was al minimaal, maar zal door deze openbaring nog verder onder druk komen te staan. De provincie Noord-Holland kiest voor besparing en andere vormen van duurzame energie zoals windenergie op zee.

Hiermee anticipeert het provinciebestuur op het enorme ongenoegen onder veel inwoners van Noord-Holland. 

Op 21 november 2012 is het rapport “Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid” aangeboden aan de 2e kamer klankbordgroep Klimaat en Milieu.

Kamerlid ir. Leegte (VVD) zegt hierin; “die hele rimbam van subsidies en convenanten blijkt niet te werken”. Rapporteur dr J. Faber van CE-Delft zegt dat meer ingezet moet worden op energiebesparing en heffingen in plaats van subsidies. Ook mr Van Tongeren (GL) laat merken dat ze erg verbaasd is en twittert; “mensen echt waar; energiebesparing beste optie“.
Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Zienswijze Windenergie Noord-Holland

“Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid”

Op 21 november 2012 is het rapport “Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid” aangeboden aan de 2e kamer klankbordgroep Klimaat en Milieu.

Kamerlid ir. Leegte (VVD) zegt hierin; “die hele rimbam van subsidies en convenanten blijkt niet te werken”. Rapporteur dr J. Faber van CE-Delft zegt dat meer ingezet moet worden op energiebesparing en heffingen in plaats van subsidies. Ook mr Van Tongeren (GL) laat merken dat ze erg verbaasd is en twittert; “mensen echt waar; energiebesparing beste optie“. Zie voor samenstelling 2e kamer klankbordgroep alsmede samenvatting en aanbevelingen van dit rapport:  http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/tc_klimaat/klankbord_klimaat_en_energie.jsp#1
De presentatie van dit rapport is te zien op het NOS journaal vanaf 3 min. 50 sec. via;  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1307102
 
Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor “Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid”

Verzoek om Handhaving illegale windturbine Zijpe

Illegale windturbine Zijpe

Al meer dan zes jaar lopen er gerechtelijke procedures tegen en doorwindmolen exploitant dhr Schuyt, Gemeente Zijpe, Provincie Noord-Holland, Vereniging Houd Zijpe leefbaar en omwonenden. Er is echter nog steeds geen bindende gerechtelijke uitspraak die heeft geleid dat de illegale windturbine in Zijpe wordt gesaneerd. De overlast bereikt binnenkort een climax. Omwonende, Mevr Vonk, krijgt hulp vanuit onverwachte hoek. Het advocatenkantoor Amice advocaten uit Utrecht heeft namens haar een verzoek om handhaving en aankondiging planschade procedure ingedient bij B& W van Gemeente Zijpe. Lees meer over deze zaak in bijgaand perbericht.

Persbericht illegale Windturbine Zijpe 7 oktober 2012

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Verzoek om Handhaving illegale windturbine Zijpe

Schadeclaim windondernemers vernietigd

Initiatiefnemers van windmolenparken hebben er nogal eens een handje van om met forse schadeclaims te dreigen als gemeentes of provincies niet aan hun plannen willen meewerken. Ze beroepen zich dan op verwachtingen die gewekt zouden zijn. Ook in de provincie Noord-Holland dreigen windondernemers met een forse schadeclaim. Het is echter een kansloze excercitie, want er is al veel jurispridentie over dit onderwerp en de rechter beoordeelt in al deze gevallen dat de risico’s zijn terug te voeren op een ondernemingsrisico. Lees meer over een recente uitspraak van het Hof die een schadeclaim van Topwind vernietigde.

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Schadeclaim windondernemers vernietigd

Nieuwsbrief Structuurvisie Windenergie Nederland

Lees meer over de structuurvisie windenergie op land, Noord-Holland en Friesland. iedereeen kan nu een zienswijze indienen. De nieuwsbrief  is hier te openen.

Lees ook meer over de mogelijkheden voor het indienen van Planschade

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief Structuurvisie Windenergie Nederland

Windplan Noord-Holland donderdag 13 september 2012 18.30

Op Donderdag 13 septmber 18.30 zal de commissie Ruimte & Milieu van provincie Noord-Holland het windplan voor Noord Holland bespreken.

Lees hier het uitgewerkte verslag inclusief alle inspreekteksten van deze vergadering. PSNH windplan Concept-verslag 13-9-2012

Lees hier her persbericht Persbericht Debat windmolenstop NH 13-09-2012

05 september 2012 – Nieuwsartikel

Geen nieuwe windmolens meer in de provincie. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stellen Provinciale Staten voor daar definitief toe te besluiten. Uitzondering op het nieuwe beleid is het Windplan Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon.

 

 

 

 

 

 

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Windplan Noord-Holland donderdag 13 september 2012 18.30

Windmolenwet onder vuur

De Nederlandse wet- en regelgeving om de geluidsoverlast van windmolens te beperken, is niet streng genoeg. Onnodig veel Nederlanders lijden daardoor dagelijks aan slapeloosheid, stress en andere gezondheidsklachten. Dat zegt de Deense professor in akoestiek Henrik Møller van de Universiteit van Aalborg. Lees het hele artikel in Spits en Telegraaf 

 

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Windmolenwet onder vuur

Windenergie maakt ziek!

Het geluid van windturbines veroorzaakt een grote stroom klachten, ook kunnen omwonenden van het geluid wel degelijk ziek worden. De klachten lopen uiteen van slaapproblemen, duizeligheid, depressies, concentratie- en leerproblemen en oorsuizen.

Tot die conclusies komt onderzoeker Kinanya Pijl van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Utrecht, na een uitgebreide analyse van het beschikbare wetenschappelijke bewijs over de gevolgen voor de volksgezondheid van het windturbinegeluid. Dat meldt Spits. ‘Er zijn nationaal en internationaal in de loop der jaren tal van onderzoeken hierover verschenen’, vertelt onderzoeker Pijl. ‘We hebben op basis van methodologisch onderzoek het kaf van het koren gescheiden.’
Binnenkort is het onderzoeksrapport openbaar! lees ook het artikel in Trouw

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Windenergie maakt ziek!

VVD Prov NH “Geenwindmolens op land!”

Op 11 april 2011 hebben de VVD, PvdA, D66 en CDA het coalitieakkoord 2011-2015 ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’ gepresenteerd. Bij het opstellen van dit akkoord heeft de VVD nadrukkelijk het thema ‘wind op land’ ingebracht. En wat onze fractie betreft met succes! De provincie Noord-Holland kiest bij duurzame energie nadrukkelijk niet voor windmolens op land.

VVD NH "tegen windmolens op land"

 

In het hoofdstuk Milieu van het coalitieakkoord valt onder punt 2 te lezen dat gekozen wordt voor windmolenparken op zee. Er komt geen toename van het aantal windmolens op land. Voorts is het uitgangspunt dat opschaling naar een grotere molen gepaard gaat met het weghalen van een aantal kleinere molens met een evenredig vermogen. Tot slot mag de komst van een grotere molen geen negatieve gevolgen hebben voor de omgeving en de volksgezondheid.

Met het enkel en alleen opnemen van deze tekst in het coalitieakkoord wordt echter niet het door ons beoogde doel bereikt. Daar is meer voor nodig. Naast een aanpassing van de provinciale Structuurvisie dienen ook de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie en het in februari 2011 door de vorige Provinciale Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma Wind op Land te worden herzien. Dit vraagt de nodige voorbereiding en dus tijd. Tijd die tot gevolg kan hebben dat er plannen voor wind op land worden ingediend die op basis van het huidige beleid wellicht zouden moeten worden gehonoreerd, maar mogelijk in strijd zijn met het nieuwe beleid zoals dat op basis van het coalitieakkoord 2011-2015 wordt opgesteld.

Om dit te voorkomen hebben Provinciale Staten op 9 juli jl. in beslotenheid een zogenaamd Voorbereidingsbesluit op grond van artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening genomen. Dit besluit is op 11 juli jl. van kracht geworden. Met dit besluit wordt voor wat betreft windmolens de planologische situatie in heel Noord-Holland als het ware bevroren. De werkingsduur van het Voorbereidingsbesluit bedraagt 6 maanden na inwerkingtreding. Binnen deze termijn moeten Provinciale Staten een herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie hebben vastgesteld. De VVD zal er op toezien dat dit ook tijdig geschiedt.

Voor de VVD is het duidelijk dat de maatschappelijke weerstand tegen wind op land toeneemt. Gelet op de impact die windmolens en grote windparken hebben op het landschap en mens en dier verbaast ons dat niet. Voor hoe zo iets in de praktijk kan uitwerken verwijs ik onder andere naar de situatie bij Medemblik met de molen “de ambtenaar”. Maar ook is er veel onrust over en weerstand tegen de mogelijke plaatsing van een groot aantal molens in het IJsselmeer. Wat de VVD betreft terecht.

Kennelijk gaat er ook een lichtje branden bij de partijen ter linkerzijde van ons. Zij hebben recent het Kabinet middels een motie verzocht voorlopig niet mee te werken aan grote windmolenprojecten.
En dan is er ook nog de problematiek van radarverstoring. Het Ministerie van Defensie geeft aan elk plan voor windmolens afzonderlijk te willen beoordelen en sluit niet uit dat die moeten worden aangepast of stopgezet. Zo nodig via een gerechtelijke procedure.

Kortom: over wind op land is het laatste woord nog niet gezegd. Wij houden u uiteraard via onder andere deze nieuwsbrief op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor VVD Prov NH “Geenwindmolens op land!”

Statenvragen Bouwstop windmolens Noord Holland

In het coalitieakkoord 2011-2015 is te lezen dat er geen windmolens op  land bijkomen. Waarom is het vertrekken van nieuwe vergunningen van  windmolens op land niet direct na dit coalitieakkoord gestopt?

Deze en meer vragen naar aanleiding van afgekondigde bouwstop voor windturbines in Noord Holland kan u lezen in: Vragen Nunes Vergunningen Wind op Land[1]

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Statenvragen Bouwstop windmolens Noord Holland

Gezondheidsklachten door windturbines

Industriële windturbineparken hebben een niet te onderschatten impact op de gezondheid van de omwonenden, tot twee kilometer in de omtrek, zo blijkt uit onderzoek. De medische wereld trekt aan de alarmbel.   

Overal in ons land schieten industriële windturbineparken als paddenstoelen uit de grond. Over de vraag of die het landschap ontsieren dan wel verfraaien, lopen de meningen uiteen. Ook of ze echt wel zo ‘groen’ zijn als wordt beweerd, trekt men in twijfel. Vast staat wel dat zulke windturbines een niet te onderschatten impact hebben op de gezondheid van de omwonenden.

Geluidsoverlast blijkt het grootste probleem te vormen. De Nederlandse fysicus Frits van den Berg (universiteit Groningen) beschrijft het in zijn doctoraatsthesis als volgt: “De lange wieken maken een geluid dat tot op twee kilometer afstand te horen is en ‘s nachts aanzwelt: een sterke ruis met daar bovenop een ‘klots’ of ‘bonk’. De ene hoort er een passerende roeiboot in, de andere denkt aan een oude laars in een droogtrommel, een eindeloze trein, de branding of een opstijgende 747.”

Het stoort Van den Berg dat overheid en exploitanten de klachten van omwonenden afdoen als een ‘not in my backyard’-houding. “Dat is gewoon arrogant. Mensen die op één tot twee kilometer afstand van een windturbinepark wonen, hebben er wel degelijk last van”, zegt hij.

De Franse Academie van Geneeskunde bestudeerde de gezondheidsimpact van windturbines in een uitgebreid rapport. “Lawaai vormt het grootste risico”, zegt Claude-Henri Chouard, hoofdauteur van het rapport. “Omwonenden van windturbines klagen het meest over geluidsoverlast. Dat kan reële gevolgen hebben voor de gezondheid.” Het gaat dan om stress, slaapstoornissen, hoofdpijn, depressie, prikkelbaarheid, vermoeidheid.

Nachtlawaai jaagt ook de bloeddruk omhoog, zo blijkt uit onderzoek van de Londense Lars Jarup et al. Zij kwamen tot de bevinding dat de bloeddruk van testpersonen steeg zodra de geluidsgrens van 35 decibel overschreden raakte. De vrijwilligers bleven doorslapen en waren zich niet bewust van de bloeddrukstijging, maar het kwaad was uiteraard wel geschied. Zie ook ‘hoe werkt stress op de slaap’.

Uit de WGO-studie Lares (Large Analysis and Review of European Housing and Health Status) bleek in 2004 al dat nachtlawaai één op de vier mensen ziek maakt. Bij volwassenen staan depressiegebonden aandoeningen voorop (slapeloosheid, anhedonie, verlies aan eetlust en zelfrespect), artrose, maagaandoeningen, luchtwegeninfecties en migraine. Bij kinderen (1 tot 17 jaar) springen vooral de verhoogde risico’s voor bronchitis, luchtwegeninfecties en depressie in het oog.

Windturbines veroorzaken niet alleen geluidsoverlast, ze produceren ook slagschaduw. “Als de zon laag staat, veroorzaken de draaiende wieken bewegende schaduwen over het landschap en de huizen. Sommige mensen worden daar als het ware ‘zeeziek’ van”, schrijft de Amerikaanse kinderarts Nina Pierpont, die zich toelegde op de gezondheidsrisico’s van windturbines. “Mensen met een voorgeschiedenis van migraine of epilepsiepatiënten zijn daar zeer gevoelig voor.”

De cluster van symptomen die mensen in de buurt van windturbines vertonen, beschrijft Pierpont als het Wind Turbine Syndrome. Het gaat om:
– slaapproblemen
– hoofdpijn
– misselijkheid, duizeligheid
– vermoeidheid, angst, prikkelbaarheid, depressie
– concentratie- en leerproblemen
– tinnitus (oorsuizen)

“Niet iedereen in de nabijheid van windturbines vertoont deze symptomen. Dat betekent niet dat mensen ze voorwenden. Sommigen zijn er gevoeliger voor dan anderen.” Aangezien industriële windturbineparken steeds dichter worden gebouwd nabij woningen en plaatsen waar mensen geregeld verblijven (scholen, ziekenhuizen, bedrijven,…) zal het Wind Turbine Syndrome uitgroeien tot een heus gezondheidsprobleem, voorspelt ze.

In afwachting van uitgebreid epidemiologisch onderzoek raadt de Franse Academie van Geneeskunde aan om uit voorzorg een afstand te respecteren van minstens 1.500 meter tussen een windturbine en de dichtstbijzijnde woningen. In Canada is dat minstens 2.000 meter in Californië zelfs 3.200. Ter vergelijking: Wallonië hanteert als norm 350 meter, in Vlaanderen is in de recentste omzendbrief terzake sprake van 250 meter.

Cardioloog Marc Goethals (OLV-ziekenhuis, Aalst) woont in de Brusselse noordrand en volgt de problematiek inzake nachtelijke geluidsoverlast op de voet. “Dat windturbines in ons land op zo’n korte afstand van woningen worden gebouwd, is ronduit krankzinnig”, zegt hij. “Het is trouwens niet omdat alle effecten nog niet duidelijk zijn aangetoond dat je ze zomaar onder tafel kan vegen. Denk maar aan de infrasone effecten, die hoor je niet, maar ze kunnen wel degelijk een impact hebben.”

“De WGO stelt voorop dat de slaap verstoord is vanaf een geluidsvolume van 45 dB buiten het huis, en 30 dB in de slaapkamer, of zelfs lager wanneer het om sterk fluctuerend lawaai gaat. De slaap verstoren is geen onschuldige zaak, dat leidt tot heel wat gezondheidsproblemen.” Windturbines zijn als het ware een nieuwe hype, maar we moeten er wel voor zorgen dat het niet uit de hand loopt, waarschuwt Goethals. “Er is dringend nood aan objectieve geluidsmetingen om uit te maken tot op welke afstand de normen van de WGO nog worden overschreden en minstens die afstand te respecteren tussen de windturbines en de bewoning. Want wat voor nut heeft het nog om zulke parken te bouwen als je er de gezondheid van de mensen mee schaadt?”

bron: Artsenkrant nr 1909 van 08/04/2008, Veerle Caerels
– Geschreven op 12-04-2008 door Bruno Ariens

 

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Gezondheidsklachten door windturbines